Siden oprettet 4. maj 2002

Siden opdateret 4. maj 2002

Til forsidenOm sognet og dets byer

Om herregården Bækkeskov

Om kirken, selvmordere og overtro

Om præster og begravelser

Om bryllupper, konfirmation og skolegang

Om fattigvæsen, veje og moral

Om handel, klædedragter, handværkere og kvindearbejde

Om præstegården

Sagnet om Ewert og Skrie

Om præstens økonomi og sognets lyksagligheder
De følgende sider er en afskrift af sognepræst L.M. Wedels beskrivelse af Everdrup sogn, udgivet 1818.
Jeg har delt teksten op i afsnit med egne overskrifter, men samtidig anført side-inddelingen. På denne side med romertal, på de øvrige sider med arabiske tal.
Desuden har jeg tilføjet illustrationer samt supplerende oplysninger i kursiv. Eftersom dette er en afskrift, rummer den fejl og misfortolkninger af originalteksten. Rettelser modtages med tak

Titelblad

I

Topografie
over
Wordingborg Amt
i Sjælland


Ved
L. M. Wedel
Præst i Everdrup

Første Hefte

Kjøbenhavn, 1818
Trykt paa Forfatterens Forlag, i Thieles Bogtrykkeri


II

Ach! hvor lyksalig er ej den,
Der har forglemt de Dødeliges Griller!
Der med sin Qvinde, Bøger og en ven
I tause Dal, hvis Bæk igjennem Krattet triller,
Seer under sine Fædres Tag
Sit frie Liv flye hen, som en velsignet Dag,
Og nyder Maanens Smiil, og Solens Glands,
Og Lærkens Morgenslag, og Myggend Aftendands,
Alt Jordens Held saa fro, som det var ene hans.
Guldberg


III

P.M.
En Topografie over Wordingborg Amt af en simpel Landsbypræst, som hverken er Ridder, Højærværdighed, Consistorialraad eller noget Saadant! ja det vil nok blive noget Kjønt, noget Makulatur til Kræmmerhuse; men, Herre Gud! vi kan ikke alle værr store, fornemme og høiærværdige Folk; og, som det gik i Horatz's Dage, gaar det endnu. Vi maa være tilfreds, med hvad vi ere, naar vi kun ere, hvad vi bør være, som duelige paa vor Post, som mennesker, som dem, der tænke paa det Tilkommende, og bruge det nærværende, som Fornuftige.

IV

Gjerne kunde disse Blade have henhvilet i Skriverpulten blandt saameget andet; men, da jeg nu i 35 Aar har været her i Amtet, og jeg mærker, at Ingen vil tale om den skjønneste Egn i Sjælland, der kan sættes i Ligning med Kysterne af Svendborg, Weile, Pløen, Kiel og Eutin, saa fremlægger jeg herved et Udkast til en Topografie over dette sydlige Amt i Sjælland, og begynder først med det Sogn, hvori jeg er Præst nu i saa mange Aar.
Skulle Afsætningen af Skriftet blive saaledes, at Forfatteren kan lade det øvrige Manuscript trykke over de andre Sogne, da skal Fortsættelsen meget snart foretages; - tabe vil jeg ikke, men jeg ønsker ei heller nogen stor Fordeel, naar Skriftet er færdig fra Pressen; og paa denne Sætning beroer det, om denne Topografie skal have flere Hefter;

V

men i det hele formoder jeg ikke, at Amtets ganske Beskrivelse skal blive betydelig meer end et Alfabet. Subscription jar jeg ved mine nu tolv udgivne Skrifter anmodet om, og ei heller ved dette; thi ere Sætningerne almennyttige, gives nok Kjøbere, og ere de det ikke, da fortryde som oftest Subscribenterne at de have ladet sig tegne og nu tvinges til at modtage det Trykte.
Jeg vil være enhver sagkyndig Mand taknemmelig og forbunden, om han vil underrette mig om mulige Mangler eller Urigtigheder i disse Blade, da jeg med meget Velvillighed vil afbenytte de bedre Oplysninger, som gives mig, og tillige, om det tillades mig, nævne den Mand med Agtelse, som har veiledet mig til det Rigtige i Topografiens Forfatning.

VI

Om Everdrups Præstegaard har jeg ikke skrevet noget af Betydenhed, for at undgaa den Bebreidelse om Egoisme; men den der kjender Stedet, veed hvad jeg har gjort, og de, der ei kjende det, ville ansee Beskrivelsen over det hele som Praleri; altsaa Eftertiden skal maaske takke og erindre disse Liniers
Forfatter

Everdrup Præstegaard,
30te August 1818

(Lago Mathias Wedel fødtes 7. december 1752 på gården Gudum Kloster som søn af proprietær Johan Frederiksen Laugesen Wedel og Marie Madsdatter Staby. Han blev student fra Odense i 1774 og i 1782 cand.theol. Den 19. august 1785 blev han ordineret som personlig kapellan hos sin kommende svigerfar, sognepræsten Peder Troelsen Smith i Mern. Wedel blev 10. marts 1785 gift med Kirstine Cathrine Smith, født 31. juli 1752 i Holbæk. Wedel blev sognepræst i Everdrup 10. oktober 1786, hvor han virkede til sin død 13. juli 1827. Parret fik tvillingesønner den 17. maj 1788.)

Om sognet og dets byer

Om herregården Bækkeskov

Om kirken, selvmordere og overtro

Om præster og begravelser

Om bryllupper, konfirmation og skolegang

Om fattigvæsen, veje og moral

Om handel, klædedragter, handværkere og kvindearbejde

Om præstegården

Sagnet om Ewert og Skrie

Om præstens økonomi og sognets lyksagligheder


Næste side
Til forsiden

Til toppen

Til aneoversigten