Siden oprettet 4. maj 2002

Siden opdateret 4. maj 2002

Til forsiden

Til aneoversigten

Til titelbladet

Om sognet og dets byer

Om herregården Bækkeskov

Om kirken, selvmordere og overtro

Om præster og begravelser

Om bryllupper, konfirmation og skolegang

Om fattigvæsen, veje og moral

Om handel, klædedragter, handværkere og kvindearbejde

Om præstegården

Sagnet om Ewert og Skrie

Præstens økonomi

Everdrup er altsaa et lidet Kald? man kan sige Ja og Nei, og dog sige Sandhed; thi i Henseende til Folketallet, Tiende og Accidentser er det kun lidet, men ogsaa mageligt, da kun faa Embedsforretninger forefalde o. s. v.; men i Henseende til den nu gode opdyrkede Avling og sammes Indtægter, saa er der et godt Kald, dog kun for den Præst, der kan, vil og forstaaer at bestyre Landbruget ved en duelig Avlskarl; thi her maa holdes mange Folk, endeel Heste, og ofte Dagleiere, om alting skal fuldbringes tilbørligen; her er stort Hartkorn og betydeligt Areal, altsaa de Kgl. Skatter meget svære, som hvile paa Jorden; men Gaardens Afgrøde kan dog skaffe Penge til Skatter, Folkeløn, Daglønnere, Smedarbeide og det meget mere, som udfordres til et anseeligt Jordbrug.

Side 52

Men den Præst, som herefter skal modtage Everdrup Kald, og ikke har selv Formue, men maa sætte sig i Gjæld for at betale Præstegaarden, Udskiftningen, Enkesædet, Besætning, de høist fornødne Møbler o. s. v. - sandelig! han er at beklage, da Renterne aarlig af denne betydelige Kapital vil blive byrdefuld for ham, og er han desuden nu ukyndig i Landvæsenet, og dog maa holde mange Folk og Heste, saa føler han Byrderne dobbelt, og Næringssorger vil gjøre ham Livet bittert og frembringe de sande Ønsker: gid jeg havde lært en Profession, isteden for at være en Geistlig, der i flere Aar har anvendt Tid, Flid og Penge paa sin Bestemmelse, og nu er Belønningen sa saare tarvelig.
Rigtignok er det Ordsprog i Brug hos Almuen, naar Præsten er alt for meget Landmand, og er saa at sige Bonde ved alle Tilfælde: Han passer sin Jord og glemmer Guds Ord. Det er saare ilde og uværdig for en Præst, naar denne Ytring er virkelig saaledes; men man kan meget tilbørlig passe sit Embede, som Religionslærer i alle den Dele, baade i og uden Kirken, endog med det nu mangfoldige Embedsskriverie, og dog have et vaaget Øie med Agerbruges Bestyrelse. Man bør have en duelig og troe Avlskarl, man bør ligge en fast Plan for sin Jorddyrkning, for enhver Ting baade hjemme og i Marken; man maa staae tidlig op, sætte

Side 53

Folkene i Arbeide, omgaaes dem fornuftig, betale dem Løn i rette Tid, give dem god Spise og Drikke o. s. v.; ja, saa bliver Arbeidet tilendebragt til Husbondens Gavn, og alting gaaer frem i jevn Orden. Hvo var dristigere Landmand end Provst Høegh i Gjentofte, baade theoretisk og praktisk, og som Præst, Ven, Borger og Litteratus havde han den sandeste Berømmelse af alle Sagkyndige, Høie og Lave, Bønder og Adelsmænd. Man kunde nævne flere værdige ædle Præstemænd, som tage sig meget af Agerbruget og veilede Almuen til mange gode Indretninger i Mark, Moser og Enge, efter det Kgl. Landhuusholdningsselskabs Indbydelse; men da de leve endnu, var det at fornærme deres Beskedenhed, om jeg her nævnede dem med den Agtelse, de fortjene som Præster, Landmænd og gode brave Borgere; de modtage her min Tak og Høiagtelse, fordi nogle have efterfulgt de Vink om Landbruget, som jeg har yttret i mine Skrifter.

Sognets lyksaligheder

Everdrup Præstekald har nogle særegne Fordele, som just ei findes hos mange andre: En skjøn Egn; smuk Udsigt; skikkelig god Præstegaard; en Kirke i Byens selv; gode Marker, indhegnede med Steengjerder; Skov til Fornødenhed; god Tørvemose; fortreffelig Kilde- og Brøndvand; Leer, Gruus, Gulvsand; mange Piil til Karbaand og Væggestænder o. s. v.; Frihed for at holde Rytterhest, formedelst det lidet Hartkorn i Sognet; en smuk Bolig for Enkerne, som Præsten afbenytter, naar ingen Enke er der; Nærheden af to Kjøbsteder, hvor man kan afsætte fine Kramvarer, og i Nestved især kjøbe Urte- og Hørkræmmervarer næsten saa billig som i Hovedstaden; næsten - thi nogen Fordeel maa Kjøbmanden dog have for Transporten; kort Vei til Kjøbenhavn, thi naar nu den nye Vei bliver i Stand fra Kjøge til Wordingborg, og som ½ Miil her i Sognet er færdig, og løber herfra Everdrup forbi paa 1/8 Miil nær, saa kan man kjøre til Kjøbenhavn paa 12-14 Timer. Everdrup Sogn har og den fordeel, at vi her have Posten fire Gange ugentlig, den Lollandske agende og ridende Post gaaer her igjennem ved Strandveien, baade fra og til Kjøbenhavn; med Ringstedposten faaer jeg mine Breve og Aviser, og med Ringsted agende Post kan ogsaa haves Pakker og større Brevskaber.
Vi kan sælge vore Produkter her ved vore Huse til Hønsekræmmere fra Walbye, som ugentlig kjøre her igjennem, da de logere enten i Fladsax eller Aaskov, som ere her i Nærheden; og med dem kan man fra Kjøbenhavn igjen faae adskillige Nødvendigheder: Reeb, Tækkegarn, og smaa Varer, der ei ere for tunge at føre.

Side 55

For den der har noget at leve af, er det og ei vanskeligt at faae Huus og en Koes Græsning her, omtrent for en 50 Rdlr. aarlig; og dette er Tilfældet med endeel Professionister, som her have nedsat sig og leve af deres Hænders Arbeide; thi her ere endeel Vævere, Smede, Tømmermænd, Træskomagere, Skomagere, Glarmestere, Hjulmænd, Skrædere, Kurvebindere, Muurmestere, Tækkemænd, Dreiere o. a. sl.; og da der ere saa mange Skove og Tørvemoser i Sognet, saa er Ildebrændsel just ei saa kostbart, som paa andre Steder; ja mange simple Haandlangere kjøbe intet, men bære hjem fra Skoven paa deres Ryg daglig af de nedfaldende Grene, eller slaae Jordstød op, hvor Skoven er afhugget. Fiske gives der daglig ved Stranden, og Aal om Vinteren sælges for billige Priser.
Smitsomme Sygdomme have ikke hersket nu over 30 Aar. Torden og Lynild gjør sjelden Skade her; skjønt Uveiret trækker græsselig op, saa aftage de høie Trætoppe i Skovene, saavelsom Strandens Nærhed ved Præstøe Bugt og Svinøe, paa begge Sider Lynildens Virkninger, som ofte andre Steder, høiere oppe i Landet gjør store Ødelæggelser, antænder Huse, dræber Mennesker og Kreaturer. Saa man kan sige, Everdrup har sund frisk Luft, almindelig Frede-

Side 56

lighed blandt Bønderne, enkelte Tilfælde undtagen; gode Venner og Naboer, mange brave og værdige Proprietærer og Præster i den hele Omegn, hvor Høflighed, Godhed og Gjestfrihed er herskende og almindelig; et offentligt Bibliothek, med Kgl. Tilladelse, er i Kirken, kaldet Wedelsminde, hvorfra udlaanes Bøger hver Søndag til Indvaanerne i Everdrup Sogn.

Forrige side
Til forsiden

Til toppen

Til aneoversigten