Siden oprettet 4. maj 2002

Siden opdateret 4. maj 2002

Til forsiden

Til aneoversigten

Til titelbladet

Om sognet og dets byer

Om herregården Bækkeskov

Om kirken, selvmordere og overtro

Om bryllupper, konfirmation og skolegang

Om fattigvæsen, veje og moral

Om handel, klædedragter, handværkere og kvindearbejde

Om præstegården

Sagnet om Ewert og Skrie

Om præstens økonomi og sognets lyksagligheder

Præster og tiende

Her ved Kirken er kun én Præst død i 150 Aar, nemlig Hr. Knud Berg, som forestod dette

Side 28

Embede fra 1730 til 4de Juli 1762, og var, efter Kirkeprotokollerne at dømme, en meget ordentlig og nidkjær Mand, skrev en temmelig god Haand og vaagede over Skole, Fattig og Kirkens Regnskaber og sande Tarv; alle de andre før og efter hans Tid ere blevne forflyttede, da dette ansaaes bestandig som et Promotions-Kald, hvor ingen Mand forblev længere end han var nødt til; og da jeg kom her 1785 som Præst, efterat jeg to Aar forhen var Capellan i Mehrn, da levede endnu tre af mine Formænd, forflyttede alle til Kjøbsteds-Embeder. Men tilforn, før Udskiftningen, da Præstens Jord laae paa tretten Steder blandt Bøndernes, havde man og kun saare liden Indtægt af Avlingen; men nu er samme Præstens vigtigste Indkomst, da Jorden er opdyrket og frugtbargivet ved megen Flid og Bekostning, mange bedækkede Grøfter anlagte, og alle Moserne udgravede, og enhver unyttig Buskats opryddet.
Kirken skulle have Tiende af 309 Tdr. Hartkorn, men der er med Tilladelse meget indtaget til Skovplantning, hvorfor ingen Vederlag gives. Nogle Gaarde ere nedlagde eller udparcellerede til Huusmænd, noget er indtaget til bestandig Græsning; nogle Bønder ere saare fattige, og avle kun lidet, saa Tienden er ikke at dømme efter Hartkornets Benævnelse; man har derfor seet sig nød-

Side 29

saget til at bortleie Kongetienden et Aar for 3½ Skp. Byg, et andet Aar for 4 Skpr. Byg pr. Tønde Hartkorn, som ikke er meget imod andre Sogne af lige Størrelse.

Begravelser

Paa Kirkegaarden har hver Bye sine egne Gravsteder, som pyntes med Træer, Kors eller Stene. Men alle vil jordes paa den søndre Side, derimod er den nordre Side kun for Fattige, for uægte Børn, Selvmordere o. d. l., og der voxer og saa meget Græs, Hyld, Skræpper o. d. l., at man har vanskelighed ved at gaae der.
Ligprædiken holdes over alle de fornemme Gaardmænd og ringes to Timer med Klokken og synges tre Psalmer, da Præsten faaer 4, Degnen 2, Klokkeren 2 2 Rbdlr. R. B., og Ligfølget 1 Td. Øl og 6 Potter Brændeviin, og kun de Næstbeslægtede Mad: Grød og Bergefisk. Over de noget fornemme holdes Liigtale ved Graven, og paa den simplere Mand kastes alene Jord efter Ritualen, hvorfor intet gives eller fordres.
Alle Børn hjemmedøbes, og siden efter 5, 6 Uger komme i Kirken, da Moderen holder Kirkegang; der er da sædvanlig 5-8 Faddere, og en Kone, som følger Moderen; de offre alle næsten hver 1 Mk., men den der bær Barnet 6-9 Mk., og Kirkegangskonen 5, 6 Mk. De uægte Børn døbes inden otte Dage i Kirkens Font, som ellers

Side 30

ikke bruges, og er en stor udhuggen Granit med Messingfad, drevet Arbeide, hvorpaa staar Johannes ved Jordans Flod o. s. v.

Forrige side Næste side
Til forsiden

Til toppen

Til aneoversigten