Siden
oprettet
22. oktober 2002


Siden
opdateret
3. februar 2018

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Peder ThorsenSøn af Thor Hansen og
Kirstine Hansdatter

Født: 1778 i Rutsker, Nørre hered, Bornholms amt

Døbt: 22. marts 1778 i Rutsker kirke, Nørre herred, Bornholms amt
(Kilde: www.kirkebog.dk)

Konfirmeret: 6. oktober 1793 i Aaker kirke, Sønder herred, Bornholms amt

Død: 7. august 1842 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Begravet: 11. august 1842 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Skifte: 11. august 1842 Ars Skippinge herreds skifteprotokol, bog 3 1839-1853

Stilling: Møller

Gift: Inger Andersdatter 14. oktober 1808 i Roskilde domkirke

Børn:
Thor Pedersen
Født: 3. januar 1809 i Roskilde

Anders Pedersen
Født: 4. september 1811 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Mette Magdalene Pedersdatter
Født: 21. februar 1816 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Sidse Kirstine Pedersdatter
Født : 21 Feb 1820 Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amtVed faderens død i 1782 nævnes Peder Thorsen i skiftet som 5 år og med værge Jens Hansen, 54. selvejergård i Aaker. Ved folketællingen i 1787 bor han stadig hos Jens Hansen, som er selvejer på Lille Gusmandegård. Han er 53 år og gift med den ligeledes 53-årige Margrethe Andersdatter. De har sønnen Hans Jensen, 12 år. Desuden er der på gården tjenestepigen Karen Kirstine Olsdatter, 20 år og ugift, samt konens far Anders Jensen, 76 år, enkemand og "Undentagsmand, er næstendiels blind".

Det er uvist, hvornår Peder Thorsen forlader Bornholm for at slå sig ned som møllersvend på Sjælland. Da hans søster Magdalene Thorsdatter gift med Jens Hansen Bech i Rutsker på Bornholm dør i 1804, holdes der skifte efter hende noteret i den bornholmske skifteprotokol for Nørre Herred, bog 3, 15. juni 1804. Blandt arvingerne er Peder Thorsen, som nævnes som møllersvend bosiddende i Helsingør.

Han flytter siden hen til Roskilde, hvor han får arbejde ved Møllehusene, der på det tidspunkt ejedes af møller Hans Larsen. Udover mølleri-virksomhed drev Hans Larsen også krohold og var tillige ejer af en landevejskro, som lå i tilknytning til møllen. Såvel mølle som kro var særdeles vel placeret, dels meget tæt på Roskilde købstad, og dels hvor vejene fra Ringsted og Holbæk mødes lige inden Roskilde by.

I kroen var ansat en ung pige ved navn Inger Kirstine Andersdatter som kælderpige, og hendes funktion var at medvirke ved ølbrygningen. De bliver forlovede og gift i Roskilde Domkirke den 14. oktober 1808, han var da 30 og hun 27 år gammel.

Hvorfor det nygifte par vælger at flytte til Sejerø vides ikke, men godt et halvt år efter brylluppet, den 14. april 1810, køber de for 600 rigsdaler Sejerby mølle af købmand Carl Munthe i Nykøbing S. Foruden møllen køber de også et areal "Skoven" - et tilplantet jordstykke beliggende ca. 1 kilometer syd-sydøst for Sejerby - af købmanden, som året inden havde erhvervet mølle og grund for 500 rigsdaler.

Allerede i 1812 får Peder Thorsen mulighed for at udvide sin forretning med købet af Sejerø kro med tilhørende tre huslodder, matr. nr. 24, i dag med adresse Sejerbyvej 47B. Kroen samt de tre huslodder købte han af kaptajn Køppen, der midlertidigt var udstationeret på Sejerø, som chef for et skarpskyttekompagni af Sjællandske Jægerkorps 1. bataljon, der var sendt til øen i anledning af krigen med englænderne fra 1807 til 1814. Køppen havde erhvervet ejendommen året før formodentlig med et formål at kunne føre tilsyn med sine soldaters drikkeri på kroen. Peder Thorsen betalte for kro og de tre jordlodder i alt 2.800 Rdl. Der var endvidere den klausul ved købet, at kaptajn Køppen skulle have stillet et værelse i kroen vederlagsfrit til rådighed, så længe han havde kommandoen på Sejerø.

Den 20. marts 1812 sendte Peder Thorsen ansøgning til kongen om ret til at holde kro og gæstgiveri. 4. september samme år gav kong Frederik den 6. Peder Thorsen privilegium på Sejerø kro mod, at han skulle svare en årlig afgift til den kgl. kasse på 16 Rdl. For den kgl. bevilling måtte han som engangsudgift betale 14 Rdl. og 28 Sk. Peder Thorsen ejer og driver Sejerø kro til sin død, 7. august 1842, hvor den overtages af hans datter Mette Magdalene Pedersdatter og hendes mand Anders Pedersen. Sejerø kro blev først etableret i 1780 og er således ikke særlig gammel.

Peder Thorsen føjer i 1819 endnu en aktivitet til sine besiddelser på Sejerø, idet han erhverver Gård nr. 14 i Sejerby, Horsekærgården, som på dette tidspunkt var udflyttet fra sin oprindelige plads i Sejerby til Horsekær på Vester. I de ca. 13 år, der går, fra han købte gården til hans søn Anders Pedersen bliver indsat som gårdbestyrer i 1832, er denne formodentlig drevet ved hjælp af en bestyrer eller forpagter. Det menes også, at der på et tidspunkt har været indrettet smedje i gården, og at en svoget til Peder Thorsen, Christian Gregorius Jørgensen Friis, gift med Ane Andersdatter, en søster til Peder Thorsens kone Inger, har boet i Horsekærgården og har haft smedeværksted der.

Sejerby mølle lå fra gammel tid af sønden for byen på Møllebakken. Den nævnes første gang som 1567 som øens eneste vejrmølle. Det var en stubmølle, der er kendetegnet ved, at hele møllen kan drejes rundt. Der hører ingen jord til møllen. Under en storm den 1. december 1824 blæste møllen om, og Peder Thorsen flyttede den derefter til en plads på Borregårdens jord, hvor i dag ligger et hus, som har adressen Sejerbyvej 40. Møllen blev opført som en hollandsk mølle, hvor kun hatten kan drejes. Den årlige leje for pladsen blev aftalt til 2 rigsdaler samt ekstra ½ rigsdaler, hvis møllen skiftede ejer.

Folketælling 1834 Ved folketællingen i 1834 bor Peder Thorsen og hans familie i kroen med tilhørende møllehus. Den ældste søn Thor Pedersen er møllersvend og bor der også med sin familie samt sin svigerfar Jens Rasmussen, der er tyende på stedet. Den yngste datter, 14-årige Sidse Kerstine Pedersdatter, er på dette tidspunkt i Kalundborg for at gå i skole.

Folketælling 1840 Ved folketællingen i 1840 klarer den nu 62-årige Peder Thorsen og 60-årige Inger Andersdatter med tjenestefolk, hvoraf den 21-årige Ane Marie Pedersdatter tildels er under fattigvæsnets forsørgelse. Kun datteren Mette Magdalene Pedersdatter og hendes mand Anders Pedersen bor endnu på kroen.

Peder Thorsen var ikke en mand, der skilte sig af med allerede erhvervet jordisk gods, hvilket bekræftes af, at han beholdt samtlige sine virksomheder, til han dør 64 år gammel, den 7. august 1842. Det er først hans enke Inger, der lader værdierne overgå til næste generation. Ældste søn Thor Pedersen får møllen og de tre huslodder. Anders Pedersen (kaldet Kroanders) overtager Horsekærgård. Mette Magdalene Pedersdatter og hendes mand Anders Pedersen bliver ejere af kroen. Til den yngste datter Sidse Kirstine Pedersdatter bliver der formodentlig en passende medgift, da hun bliver bortgiftet til gårdmand Anders Poulsen, gård nr. 18 i Sejerby (gården ved Østervang).

(Ovenstående er sammenskrevet af en uudgivet artikel af Niels Jørgen Pedersen, oplysninger fra Sejerø Sogns Historie af Rasmus Nielsen 1923, fotografisk genoptryk 1976, Vejlø's Bogtrykkeri, Kalundborg, samt egne oplysninger)

Ruts kirke hvor Peder Thorsen bliver døbt. Eget foto fra 2016.

Roskilde domkirke hvor Peder Thorsen blev gift.

Sejerø kirke hvor Peder Thorsen blev begravet. Eget foto fra 2006.

Sejerby mølle
Senere maleri af Sejerby mølle. Uden dato og kunstner men formentlig fra 1920'erne.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me