Siden
oprettet
23. februar 2010


Siden
opdateret
29. november 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Christen OffersenSøn af Offer Christensen
og Maren Christensdatter

Født: 10. oktober 1749 i Hiardahl, Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Døbt: 12. oktober 1749 i Øster Vandet kirke, Hillerslev herred, Thisted amt

Øster Vandet sogns kirkebog

Død: 25. februar 1794 i Stagstrup sogn, Hassing herred, Thisted amt

Begravet: 6. marts 1794 i Stagstrup kirke, Hassing herred, Thisted amt

Stagstrup sogns kirkebog

Stilling: Gårdmand

Gift 1: Anne Cathrine Poulsdatter 13. feruar 1770 i Øster Vandet kirke, Hillerslev herred, Thisted amt

Øster Vandet sogns kirkebog

Børn:
Laurids Christensen Dahl
Født: 18. marts 1771 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Christoffer Cristensen
Født: 13. februar 1774 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Karen Marie Christensdatter
Født: 13. feuar 1775 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Poul Cristensen
Født: 18. august 1777 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Karen Marie Cristensdatter
Født: 11. november 1779 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Gift 2: Karen Christensdatter Klar 9. marts 1781 i Nors kirke, Hillerslev herred, Thisted amt

Nors sogns kirkebog

Børn:
Christen Christensen
Født: 27. februar 1782 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Jens Christian Christensen
Født: Februar 1786 i Torup sogn, Vester Han herred, Thisted amt

Anne Kirstine Christensdatter
Født: 1787 i Sæby sogn, Harre herred, Viborg amt

Christen Christensen
Født: 1788 i Sæby sogn, Harre herred, Viborg amt

Else Marie Christensdatter
Født: 29. maj 1791 i Sæby sogn, Harre herred, Viborg amt

Dreng
Født: 29. maj 1791 i Sæby sogn, Harre herred, Viborg amt

Maren Christensdatter
Født: December 1793 i Sæby sogn, Harre herred, Viborg amtChristen Offersen bliver gift i en ung alder som 20-årig med den jævnaldrende pige Anne Cathrine Poulsdatter fra samme landsby, Hiardahl. Parret nåede at få fem børn, hvoraf de to døtre døde som spæde.

Fire måneder efter hans første kone, Anne Cathrine Poulsdatters død i november 1780, giftede han sig i marts 1781 med Karen Christensdatter Klar i Nors kirke. Parret får et enkelt barn i 1782 i Hiardahl, som dog dør kort tid efter, mens det næste fødes i Vester Torup sogn i Vester Han herred. Familien har kun opholdt sig kort tid her og flytter videre til Grynderup i Sæby sogn i Nordsalling.

Christen Offersen får 29. maj 1784 udstedt et fripas af sognepræsten Nicolaj Eeg i Øster og Vester Vandet sogne. Fripasset bliver læst 1. juni 1784 ved Hillerslev ret.


N o 4 C7 timus Fire og Tyve Skilling. Christen Offesens Friheds Pas.
Jeg underskrevne Nicolaj Eeg Sogne Præst for Vester og Øster-Vandet Meenigheder kiendes og herved vitterlig (giör), at da Christen Offesen der hidindtil har beboet et Jordlös Huus i Hiardahl Øster Vandet Sogn har været sit Pas og Afkald begiærende da hand ej kunde ernære sig paa det lidet Stæd, og hand nu havde erholdet et andet Stæd, hvor hand bedre kunde see sit Udkomme, saa haver jeg ikke vildet nægte ham dette, men hermed meddeeles han Afskeed og Lösk˙ndelse fra Födestavn uden noget Vederlag, saa hand maae opholde sig og adspörge sit Bröd udi hans Ma˙estt’s Riger og Lande hvor hand selv bæst veed og kand uden min Prætention i mindste Maade, Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl. Aggerholm Præstegaard d. 29 de Ma˙ 1784 N Eeg (L: S:) Fremlagt Læst og Publicered for Retten inden Hillerslef – Hundborg Herreders Ting d 1 Jun˙ 1784 testes R Steensen Viirnfeldt
Kilde: DIS-Arkivalielister, Hillerslev - Hundborg Herredsfoged, Justitsprotokol 1771– 1788, bog 14, side 545, opslag 349/711.

Folketælling 1787 Ved folketællingen i 1787 bor familien på Hellegård i Grynderup i Sæby sogn. Hos familien bor også konens 80-årige moder, enken Maren Ugesdatter.

Forinden har Christen Offersens mor, enken Maren Christensdatter, boet hos familien. Her dør hun i 1787 og begraves fra Sæby kirke, men er ikke nævnt i folketællingen.

Her i dette sogn fødes resten af børnene, men efter december 1793, hvor den sidste datter døbes i Sæby kirke, er familien igen flyttet. Denne gang til Stagstrup i Thy, men opholdet blev kort, da Christen Offersen allerede dør i februar 1794 i en alder af 44 år og 4 måneder.Knap to uger efter hans død samles skiftemyndigheden på hans gård i Stagstrup for at gøre bohavet op og forsegle dødsboet til en senere egentlig skiftebehandling.

Skiftemyndighederne fastslår dog, at "Som denne afdöede icke har holdt dug og disk her under denne Jurisdiction, men havde Sin Hustrue og rette Boepæll i Sæb˙e Sogn i Salling, saa er dette Skifte forvaltning efter æskning overdraget til S: T: Hr: Stiftsamtmand Sehested i Wiborg, hvor dette Skiftes slutning i Tiiden maae findes". (Kilde: Landsarkivet, Viborg, Hassing – Refs Herreders Skifteprotokol 1794 – 1795, B34-279, s. 31b.)Skifte Forretning, efter afgangne Christen Offersen i Stagstrup, beg˙ndt den 7de Martii 1794, og Slutningen fuldført af Stiftmand Sehested i Wiborg.

Anno 1794, den 7de Martii, efterat det for Skifteforvalteren Hr. Herredsfoged Hø˙er i Wiisb˙e var bleven anmeldet at Selv E˙er Huusmanden Christen Offersen i Stagstrup den 25de f: M. ved Døden var afgangen, indfandt sig i Stærvboehuuset paa bemeldte Hr: Herredsfoged Hø˙ers Vegne sammes Fuldmægtig Willum Christensen, for i Lovens Medfør, at registrere og forsegle bemeldte Afdødes Efterladenskaber, til videre paafølgende Skifte og Deling imellem Hands efterladte Enke Karen Christensdatter paa den eene Side og Tvende Kuld Børn paa den anden Side, nemlig af 1ste Kuld: En Søn Lars Christensen 23 aar gl; en Dito Christopher Christensen 19 aar gammel og en Dito Poul Christensen 15 a 16 aar gl:, Af 2det Kuld: en Søn Jens Christian Christensen 7aar, en Dito Christen Christensen 5 aar og 2 Pigebørn Anne Kirstine og Maren Christensdøttre.Ved denne Forretning var tilstæde den foranbenævnte Søn Lars Christensen af 1ste Kuld, og som Vitterligheds Vidner var nærværende Sognefogeden Niels Jacobsen og Anders Harring begge af Stagstrup, i hvis Overværelse blev forrettet som følger:

Huset befandtes gandske tom og leedig for Boeskaber og Inventarer saa derudi alleene befandtes nogle faae (af) den afdødes Gang Klæder, nemlig:
1 hvid Se˙llærets Kiole med bemalte Knapper
1 gl: blaar Klædes Vest med Metal Knapper
1 Dito med 10 stkr Sølv og 14 stkr Metal Knapper
1 gl: stribet Trøje og 1 bruun Dito
1 gl: blaar Br˙st og 1 pr: gammel Ledder Buxer
1 pr: gamle Støvler og 1 rød Halsklud
1 Hatt og 1 gl: rød Klædes Hætte
4 n˙e rødbroged R˙e Hestdækner
1 pr: gl: Træe Skoe og 1 pr: gl: hvide Strømper
1 Sauge, 1 Haand Øxe, 1 Skarre Øxe, 2de Navre, 1 Spigerborre og 2 Hugjerne
1 Rive, 1 Greeb og 1 Skoul
1 Sort Ledder Sadel med Skraberaqer og 1 Sort Loden Skind, og en underdæken
1 Bidsel
Dræt til 2 Bæster. – 1 Vogn med 4 beslagne Hiule med Havrer og Hamler
1 Dito med ubeslagne Hiule1 Fuhr Dæks Bielke og 10 stk Eege Vrag
1 Møg Baare og 12 stkr Kløved Lægter foruden eendeel Dito som var lagt til Aaser over Stalden og formedelst Halm og andet ikke kunde tælles.

1 Bruun Stiernet Øeg
1 Sortbruun Fiederudset Dito, begge Gamle. -
1 Sortbroget Koe tilligbærende. –
1 hvid Dito med Graae Plætter, ligesaa tilligbærende. –
1 Sort Dito med nogle hvide Plætter, ligesaa tilligbærende. –
1 Smulle Sortbroged Dito uden Kalv. –
1 Sortbroged Stud ungnød 3 Aar. –
1 Sor(t) Griis eller Pulle. –

Dernæst blev erindret at den afdødes Sængklæder var andbragt hos Anders Harring i Stagstrup, som af ham blev foreviist at være følgende:
1 Sortstribet Olmerdugs Overd˙ne med F˙ld. –
1 Rødbroged Heste Dæken eller H˙lsklæde. –
1 Vadmels H˙lsklæde. –
2de rødbroged Hovedpuder. –
1 gl: lærrets Underdækken. -

Som dette var alt der i nogen maade var at finde og Vedkommende tilstædeværende erklærede, at dem intet videre var bevidst her ved Stærvboet den afdøde tilhørende, saa forklarede derudi paa Tilspørgsel den Tilstædeværende Søn Lars Christensen, at hans Moder boede i et Huus i Salling i Sæb˙e Sogn og B˙e, hvilket Huus hans Fader selv e˙ede, tilligemed et stk Jord i samme B˙e af 6 Skpr: Hkorn som bruges af Enken Karen Jacobsdatter ibdm -; Ellers havde hans Moder i Salling 1 Koe og Nogle Faar med videre. Inden og uden Dørs Boehave eftersom dette Stæd hidtil har været hans Forældres rette Opholds Stæd. Dernæst anmeldte Skifte=Retten at 30te Dagen efter den afdøde indfalder den 26de Martii førstkommende, til hvilken Tiid Enken med Laugværge og Børnene med Formyndere og Curator her i Stærvboet haver at indfinde sig – Og efter den udskældte Søn Christopher Christensen, der nu straxsen ankom til og forbliver i Stærvboen for at paapasse og eftersee de herværende Kreature, ligesom og den herværende Vitterlighedsmand Anders Harring lovede at have Ops˙n med Stærvboet saaledes at alt hvad foran er antegnet skal blive uforr˙kt og uforrasket i alle Maader, saa blev denne Forretning herved sluttet og det passerede med Hænders Underskrift bekræftet. –
Datum utsupra. –
Paa Skifteforvalteren Hr: Herredsfoged Hø˙ers Vegne efter Ordre –
W: Christensen
Som tilstædeværende Arvinger
Lars Christensen, Christopher Christensen
Som nærværende Vitterlighedsvidner
Niels Jacobsen, Anders Harring

Christen Offersens enke Karen Christensdatter flytter formentlig selv efterfølgende til Stagstrup. I hvert fald bliver hun gift 28. marts 1795 i Stagstrup kirke med Peder Laustsen Dahl.


Øster Vandet kirke, hvor Christen Offersen bliver døbt og gift første gang. Udateret foto.


Nors kirke hvor Christen Offersen bliver gift anden gang. Udateret postkort.


Stagstrup kirke hvor Christen Offersen bliver begravet. Udateret foto.Tak til Henning Christensen.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me