Siden
oprettet
9. september 2004


Siden
opdateret
18. januar 2022

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Morten Jensen BojeSøn af ukendt far
og Else Clemensdatter Boje

Født: Omk. 1757 (sted og dato endnu ikke fundet)

Død: 15. marts 1820 i Fly, Fjends herred, Viborg amt

Begravet: 27. marts 1820 i Fly kirke, Fjends herred, Viborg amt

Fly kirkebog

Stilling: Husmand, national soldat

Trolovet: Else Sørensdatter 7. januar 1785 i Skive kirke, Hindborg herred, Viborg amt

Skive sogns kirkebog

Gift: Else Sørensdatter 4. februar 1785 i Skive kirke, Hindborg herred, Viborg amt

Skive sogns kirkebog

Børn:
Else Cathrine Mortensdatter
Født: Omk. 1785

Johanne Mortensdatter
Født: 1789 i Fly, Fjends herred, Viborg amt

Søren Mortensen
Født: 1791 i Fly, Fjends herred, Viborg amt

Kirsten Mortensdatter
Født: 1794 i Fly, Fjends herred, Viborg amtSelv om han burde optræde i folketællingen 1787, har jeg endnu ikke fundet ham.

Folketælling 1801 Ved folketællingen 1801 nævnes den 44-årige Morten Jensen Boje som jordløs husmand og national soldat i Fly. Her bor han sammen med sin kone og parrets to børn. De er begge i første ægteskab.

Ved datteren Johannes dåb i 1789 kaldes han for Morten Jensen Boje, mens han ved sønnen Sørens dåb i 1791 og datteren Kirstens dåb i 1795 kun omtales som Morten Boje.

Morten Jensen Boje tager i 1820 sit eget liv, da han hænger sig.

Se i øvrigt under moderens noter om slægtsskabet mellem Morten Jensen Boje og Else Clemensdatter Boje.

Morten Jensen Bojes selvmord er beskrevet af Jeppe Aakjær i Historisk Aarbog for Skive og Omegn i 1911. Digteren skriver:

Da jeg i min Barndom vogtede Kvæg paa Fly Hede, var det altid med Kuldegysninger gjennem Rygraden og de vildeste Spring i Stunthosen jeg efter Solnedgang passerede forbi „æ Bojers Hyw“, en, om jeg nu husker, temmelig velbevaret Høj en Fjerdingvej eller saa sydvest for Svansøgaard. 1 denne Høj laa der en Mand, der havde hængt sig selv. Han skulde begraves her, fordi tre Sogneskel paa dette Sted stødte til hinanden. Mer fik man ikke at vide om den Ting; men det var mer end tilstrækkeligt til at gi’ enhver Hyrdedreng Ild i Hælene.

Da jeg blev voksen og begyndte at faa min Gang paa Arkiver, søgte jeg tit at løse denne Barndommens uhyggelige Gaade, men uden noget Resultat, da jeg bestandig søgte for langt tilbage i Tiden. Saa en Dag, da jeg atter havde Fly Kirkebog i Haanden, falder mit Øje ned paa Navnet Boje. Atter gik lidt af Barndommens Rislen igjennem Rygraden — dog ikke Angstens men Forskeglædens; — haha, der stod det; det var altsaa ikke grebet ud af Luften: „15. Marts 1820. Morten Jensen Boje hængte sig selv og blev efter Amtets Ordre ikke begravet paa Kirkegaarden“.

Han var Husmand i Fly By og 61 Aar gammel. Jeg faar fat i Fogedprotokollen for Fjends Herred og S. 189 fortæller Politimester Bylow om sit Besøg paa Aastedet.

Bojes Kone Else Sørensdatter var nævnte Dag gaaet ud af Huset paa Grund af Mortens „Underlighed“. Da hun kom tilbage, var Dørene spærrede; med én af Naboerne trængte hun ind og fandt Manden hængt; det var Onsdag mellem 4 og 5.

Degnen Mørch fortæller om Aarsagen, at da „Morten Jensen Boje stundom i Ord og Tale forsagede baade Gud og Mennesken og drev Spot med Jesu Lærdomme, saa formodede han, at han i disse Øjeblikke havde skilt sig selv ved Livet. Forøvrigt var Morten flittig og arbejdsom“.

Dette Degne-Forsøg paa at finde Gjærningsmotivet tiltrædes af Præsten Hr. Frisenberg. 23/s 1820 resolverer da Amtet, at Boje ikke maa jordes i Kirkegaarden — efter følgende Paragraf i Danske Lov: „Den, som sig selv ombringer, have sin Hovedlod forbrudt til sit Herskab og maa ej begraves enten i Kirken eller paa Kirkegaard, med mindre han gjør det i Sygdom og Raseri“.

Amtets Korrespondance om Sagen er desværre ikke bevaret, saa det kan ikke ses, hvilke Bestemmelser der tages om hans Begravelsesplads; i Kirkebogen staar kun, at han jordedes den 27. April 1820. Men da nævnte Høj den Dag i Dag kaldes Morten Bojes, er der jo ingen Tvivl om, at de har kastet ham ned her.


Fly kirke hvor Morten Jensen Boje ved sin død er indført i kirkebogen men ikke begravet på kirkegården. Udateret postkort.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me