Siden
oprettet
26. september 2020


Siden
opdateret
21. november 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Jens Clausen NielsenSøn af Niels Jørgensen
og Anna HansdatterFødt: 7. februar 1745 på Svelmø, Aastrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt

Døbt: 15. marts 1745 i Aastrup kirke, Sallinge herred, Svendborg amtKonfirmeret: 6. oktober 1765 i Avarnakø kirke, Sallinge herred, Svendborg amtDød: 7. august 1824 i Vester Aaby, Sallinge herred, Svendborg amt

Begravet: 11. august 1824 i Vester Aaby kirke, Sallinge herred, Svendborg amt

Erhverv: Husmand og fisker


Gift 1: Ide Dorthe Jepsdatter
26. november 1774 i Ollerup kirke, Sunds herred, Svendborg amt

Børn:
Anne Kirstine Jensdatter
1775 i Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg amt


Gift 2: Anne Marie Larsdatter
14. april 1782 i Avernakø kirke, Sallinge herred, Svendborg amt

Trolovet Enkemand Jens Claussen Nielsen, fisker ved Hvidkilde (efter forevist bevis for Skiftets holdelse Efter hans afgangne Hustru) til Pigen Anne Maria Larsdatter af Auernacoe. At intet enten Slægt eller Svogerskab, Ægteskabs løfte paa nogen af Siderne eller ringeste andet Lovens og Forordningens bydende befindes i Nogen maade kan hindre deres Sammenkomst i Ægteskab - det Carere vi 2de Underskrevne for, og forsikrer at holde præsten for sin Forretning frie for al tiltale og skadelidte frie i alle maader. Til Stadfæstelse Underskriver vi dette med egne Hænder.

Børn
Ide Dorthea Jensdatter
9. februar 1783 i Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg amt

Lars Jensen
22. april 1785 i Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg amt

Niels Jensen
3. august 1788 i Egense sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Jens Clausen Nielsen (hans navn varierer i kilderne) var fisker under Hvidkilde gods. Hans første ægteskab var med enken Ide Dorthe Jepsdatter, der optræder i registret for skifteprotokoller under Hvidkilde gods. Hun havde forinden været gift med fisker Peder Pedersen, der døde i 1774. Da hun dør i 1781, er hun 37 år. Hun er i øvrigt datter af gartner Jeppe Hansen Lund, Arreskov.

Ved folketællingen i 1787 bor han i Skovsbo mellem Hvidkilde og Svendborgsund. Han kaldes da Claus Nielsen, og hans børn kaldes fejlagtigt for Clausdatter og Clausen. Husstanden består desuden af konen Anne Marie Larsdatter og børnene Ide Dorthea og Lars.


Ved sin død bor Jens Clausen Nielsen som 90-årigt fattiglem i hospitalet i Vester Aaby. Dette hospital blev oprettet i 1794 af baron Adam Christoffer på Holstenshus. Nedlagt i 1924. Foto fra 1921.


Avarnakø kirke, hvor Jens Clausen Nielsen bliver konfirmeret i 1765 og gift for anden gang i 1782. Udateret foto.


Vester Aaby kirke, hvor Jens Clausen Nielsen bliver begravet i 1824. Udateret postkort.

Der holdes skifte i 1781, da Jens Clausen Nielsens første kone Ide Dorthea Jepsdatter dør. Arven efter hende deles mellem hendes to døtre af første og andet ægteskab.Anno 1781 dend 17. November mødte paa Herskabets og Skifte Forvaltnings Høj Velbaarne Greve Baron Lehns Vitterligheds Vidner Peder Bager fra Hvidkilde hos Claus Nielsen Fisker her ved Hvidkilde for at foretage Skifte og Deeling for hands bortdøde Kone Ida Dorthea Jepsdatter imellem ham Enkemanden paa dend ene og dend afdødes 2de Børn Navnlig Cathrine Cristine Pedersdatter 8 Aar gl Aulet i første ægteskab med Salig Peder Fisker som 1774 er død og en datter Anne Cristine Clausdatter 6 Aar i ægteskab med Enkemanden begge paa den anden Side. Ved hvilken Forvalteren var tilstede Børnenes Morfader Jeppe Hansen Lund Gartner og Foresætte som deres Tilsyns Værge foruden Enkemanden selv og anden Skifterettens medbragte Vitterligheds Vidner Jørgen Pedersen fra Svelmø og Johan August Poserne fra Hvidkilde, hvor da Enkemanden fremlagde ham i Boen paasendt Skifte Brev an. 7. Nov. 1774 Hvor hans formand Peder Fisker ? hans Steddatter Cathrine Kristine er tillagt

1 blaamahlet Fyhr Sengested med Omhæng vurderet for
3 Rd
1 hvidstribet Ulden Overdyne, 4 Rd 1 hvidstribet Ulden Underdyne, 4 Rd 4 mk
8 Rd 4 mk
1 Do Linnet Hovedpude, 1 Rd 1 rødstribet Ulden Pude, 1 Rd
2 Rd
1 par Hørgarns Lagner, 1 Rd 4mk 1 par Blaargarns Lagner, 1 Rd
2 Rd 4 mk
1 par Hørgarns Puddevaar, 3 mk 1 par blaargarns Pudevaar, 1 mk 12 sh
4 mk 12 sh
1 blaaemahlet Dragkiste med Laas
3 Rd 2 mk
Summa
20 Rd 2 mk 12 sh


Som Barnets Morfader erklærede var i Goed og rigtig Behold her i Boen. Dernæst proponerede Enkemanden, at naar hand maatte beholde Boen uden nogen ? med Registrering og Vurdering, ville hand give sine Børn alle deres Salig Moders Gangklæder som mod Lodtrækning imellem dem skulle Deeles og hvormed da Klæderne blev sammen sanket og 2 Lodder derom givet. Børnene tilfaldt saaledes

No 1. Datteren Anne Cristine Clausdatter

1 Hvidbroget Øre? Hue, 4 sk 3 smaae Silke Hooer, 2 mk
rd 2 mk 4 sk
1 Hølle Klæde og 1 Skiort 1 mk 8 sæt Hoved Friy?, a 4 sh
3 mk
1 Kramlærred Forklæde, 3 mk 3 par Haan Manchetter, 2 mk
5 mk
1 Hovedtørklæde, 12 sh 1 Halstørklæde, 4 sh
1 mk 4 sh
1 Caktuns? Forklæde, 1 rd 3 Hørgarns Heeltørklæde, 3 mk
1 Rd 3 mk
1 par Skind Handsker, 8 sh 1 par Manchetters Hætte, 4 mk
4 mk 8 sh
3 Okke? Huer, 3 mk 1 par sorte flonels Boxer, 8sh
3 mk 8 sh
1 blommet Calevangels ? Trøje, 1 mk 8 sh 1 Læritssels ? Trøje, 4sh
1 Rd 1 mk
1 sortbroget Qestruns Trøje, 1 mk 8 sh Gl sort Vadmels Skiort, 1 mk 8 sh
3 mk
1 Munkcartuns Trøje, 1 mk 8sh 1 grønstribet hørgarns Skiort, 1 Rd 2 mk
1 Rd 1 mk 8 sh
1 hørgarns Tørklæde, 2 mk 1 violet Hørgarns Trøje og Skiorte, 10 mk
2 Rd
Summa Værdi
9 Rd 3 mk


Foruden gav Faderen hende af sin egen Boeskode

1 blaaemahlet Dragkiste med Nøgel og Beslag, 3 Rd 1 blaae strikket Lærets Hovedpude, 1 Rd 2 mk 1 rødstribet Ulden Overdyne, 2 Rd 4 mk
1 par blaargarns lagener, 1 Rd 2 smaae rødstribede ulden Hovedpuder, 1 Rd 2 mk


No 2. Datteren Cathrine Cristine Pedersdatter

1 rød silke drenge Hue, 8 sh 3 smaae Silke Do, 1 mk
1 mk 8 sh
1 Barne Skiorte og 1 Hølle Klæde, 1 mk 7 sæt Hovedtøj Top, 1 mk 12 sh
2 mk 12 sh
1 stribet karmels Lærreds? Forklæde, 4 mk 3 par manchetter, 1 mk 8 sh
5 mk 8 sh
1 blommet halvstørklæde, 1 mk 1 ternest Forklæde, 2 mk
3 mk
1 sort Manchettet Kyse, 1 rd 1 par Handsker, 4 sh
1 rd 4 sh
1 guul Hætte 1 sort do 2 Silke Huer
1 Rd
1 rødstribet Skiorte og Trøje, 1 rd 1 Calemanns gul? Trøje, 3 mk
1 rd 3 mk
1 rødstribet Hørgarns Skiort 1 rd 1 grøn par Hørgarns Skiorter og Trøje 8 mk
2 rd 2 mk
1 søjie? ?, 4 mk 1 blaae Calemanngul? Kiole med Sølvsager, 1 Rd 4 mk
1 Sye Skriin, 2 mk 1 Forklæde, 2 mk
4 mk
Summa
11 Rd 5 mk


Skifteretten med Børnenes Tilsyns Værger efterstaar? Derpaa Boens gandske Formue og kunde med Fælleds Overvejelse ranse? Indsee end Enkemandens Prorposationer til Børnene jo var meget antagelige i betragtning af hands ringe forfatning og Børnenes opfødte tilstand. Desaarsag for anførte Arvere blev Consentreret ligesom dend er passeret og Boens øvrige tilhørende er tildelt Emkemanden uden Registrering og Vurdering. Dermed betaler Boen Creditorer, ligesom al vedrørende Børnenes Opdragelse med Føde, Klæde og Skolegang indtil de selv bliver i dend Tilstand de kand Fortielles? Uden Faderen hielp. Og forbliver alt hvad Børnene i dag er Tilkommen under Faderens Værge og deres Morfaders Tilsyfn den til Ansvar maae de blive af dend Alder og Conderitet selv til Møtte? De kand anvende samme. Hvilken Ret Enkemanden anlovede. Altsaa da intet videre forefaldt og enhver med Skiftet og dets Behandling erklærede sig fornøjet blev Skiftet efter Ida Dorthea Jensdatter hermed Sluttet og Tilendebragt som med Hænders Underskrift Bekræftet. Datum Stærvboen

Enkemanden navn
Claus CNS Nielsen
Som Tilsyns Værge for Børnene
Jens Hansen Lund


Vitterligheds Vidner
J A Poserne
Jørgen JPS Pedersen
Tak til Bent Sølyst for hjælp.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Skriv til mig