Siden
oprettet
5. juni 2007


Siden
opdateret
12. august 2019

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

W.C.A. HansenKaretmager og vognfabrikant Wilhelm Christian Anton Hansen havde værksted i Baldersgade 7 på Nørrebro i København tæt ved Nørrebroes Sporvejsselskabs remise. Han leverede bl.a. i 1885 vogne til dette selskab, lige som han også leverede vogne til Falkonerallιens Sporvejsselskab.

Vognfabrikant W.C.A. Hansen Foto af W.C.A. Hansen (yderst t.h.) med personale ved virksomheden i Baldersgade, dateret 15. juli 1898. Fotografi venligst stillet til rådighed af Lars Per Lindquist.

W.C.A. Hansen boede selv i Baldersgade i årene 1880 og fremefter, dog ikke samme sted som fabrikken.

En efterkommer efter W.C.A. Hansen, Lars Per Lindquist, har skrevet nedenstående om virksomhedens leverancer af sporvogne til forskellige sporvejsselskaber. Denne produktion standsede i forbindelse med virksomhedens konkurs i 1902.

W.C.A. Hansen og Falkoner Alleens Sporveje (FAS)
Den 1. december 1887 fremsendte WCA Hansen tilbud om levering af en enspændervogn uden hjul og aksler for en pris af 2.168 kr. Vognen ville blive magen til vogn nr. 13, der var leveret i 1884 fra Scandia. Den nye vogn blev leveret i maj 1888 og fik nr. 18. Den 4. juni 1888 afgav FAS ordre på endnu en enspændervogn fra WCA Hansen. Denne Vogn skulle i et og alt bygges efter Model af Vognfabrikantens leverede Vogn nr. 15, dog skulle der forsøgsvis i den ene Ende indsættes Lindseglas i Lampekassen.
Prisen var 2.400 kr., og selskabet leverede de fornødne aksler og hjul. Den blev leveret den 13. august 1888 og fik nr. 16.
I slutningen af januar 1889 fremsendte vognfabrikant WCA Hansen et tilbud til FAS om overtagelse af malerarbejdet på vognparken. Hans først leverede enspændervogn til selskabet havde da været i drift i små 7 måneder, og FAS var udmærket tilfreds med vognene. De var bygget af gode materialer, og der var udført et godt håndværksmæssigt og professionelt arbejde med dem.
I tilbuddet skrev han.
Paa Maling af Vogne. Hertil anvendes de bedste Materialer saavel i Farver som Lakker, og Arbejdet udføres af Folk, som i enhver Henseende ere kjendte med Behandlingen af Vogne, saa jeg som følge deraf kan garantere for smukt og godt udført Arbejde saavel som for Holdbarhed. En Tospænder Sporvogn fuldstændig opmaling Kr. 225. En Enspænder Kr. 130. Ved anvendelsen af billigere Materiale til Ovennævnte vil Prisen stille saaledes for en Tospænder Sporvogn Kr. 200, for en Enspænder Sporvogn Kr. 110. Men da jeg ikke har den garanti for disse Varer, anbefaler dem ikke som heldige.
Ærbødigst W.C.A. Hansen


Det dyreste tilbud blev accepteret, og i april 1889 opmalede W.C.A. Hansen de to toetages vogne og i maj – september yderlige fire enspændervogne. Herefter gik det slag i slag. Op gennem 1890 opmalede han selskabets vognpark. Af arbejdsrapporter fremgår, at alle vogne i gennemsnit blev opmalet tre gange frem til 1898. I maj 1890 tilbød W.C.A.. Hansen istandsættelse af en enspændervogn, nr. 4, med seks nye vinduesstolper, nye fenderlister, vinduesrammer, nye vinduer samt et generelt eftersyn af hele vognen for 284 kr.
W.C.A. Hansen havde allerede i februar og maj 1890 foretaget en mindre reparation af vognene nr. 4 og 11, og det var disse reparationer, han nu fulgte op på. Arbejdet var åbenbart tilfredsstillende, idet man lod W.C.A. Hansen forestå alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på vognene frem til selskabets ophør i 1897. Samtlige 16 enspændervogne fra 1884 og 1888 gennemgik op gennem 1890erne en større hovedreparation.

I forbindelse med en ombygning af nogle ældre vogne afgav W.C.A. Hansen et tilbud den 13. november 1890.
Paa at indrette Vognene No. 21 og 22 saaledes, at de bliver lukkede foroven ifølge tilstillet Tegning og beskrivelse som hermed følger, vil ovennævnte andrage den Sum af Kroner 644 for hver Vogn. Træarbejdet udføres overensstemmende med den af mig leverede Tegning, som er lagt til Grund for Forandringen. Vinduesrammerne bliver som de af mig til Selskabets Vogn No. 16 og de andre af mig leverede Rammer. Dørene samles og indrettes til at isætte en Rude foroven. I det hele udføres Arbejdet, saa det bliver i Tilslutning til Vognene og nemt at tage af. Alt Glas, som bliver nødvendig, de 12 sideruder og de 4 Dørruder, bliver af dobbelt fransk Glas. Vinduesrammerne lakeres i Natura. Siderne udvendig males i lyse Farver samt med Staffering, og Lakering udføres, saa det bliver Overstemmende med Vognenes øvrige Maling. Endepartierne lakeres. Vognene bliver i et og alt som er en Følge af nævnte Forandring leveret fuldstændig færdige fra mig at tage i brug.
Ærbødigst W.C.A. Hansen


Samme dag havde vognfabrikant W.C.A. Hansen afgivet tilbud på bygning og levering af den tredje toetages vogn til FAS. I sit tilbud fremhævede han, at vognen ville blive magen til de tre toetages vogne, nr. 2, 3 og nr. 4, som han netop havde leveret til Nørrebros Sporvejs selskab. Dog bemærkede han, at vognens sider blev lavet efter den tegning, som blev anvendt ved leveringen af vogn nr. 15 og 16. Prisen for vognen blev sat til 3.650 kr. Den samme vogn indrettet med lukket tagetage, som de to ombyggede vogne, nr. 21 og 22, dog med den forskel, at disse vogne havde seks vinduer i hver side, mens den nye vogn ville få ni vinduer i hver side og ville koste 4.200 kr.
Den 5. september 1893 tilbød W.C.A. Hansen levering af seks enspændervogne, som om vinteren havde plads til 16 passagerer indvendig og fire pladser på hver perron, i alt 24. Vognene indrettes således, at begge døre ind til kupeen kunne flyttes ind om sommeren, så der blev otte siddepladser indvendig og otte siddepladser udvendig foruden de fire ståpladser på hver perron. Prisen pr. vogn var 2.570 kr., skulle vognen monteres med hynde til vinterbrug, var prisen 2.620 kr. Efter forhandling endte prisen med at blive 2.550 kr. pr. vogn. Kontrakten blev underskrevet den 18. november 1893, og levering skulle senest den 1. april 1894.

I januar 1899 leverede W.C.A. Hansen to motorvogne (vogn nr. 41 og 42) til Frederiksberg Sporvejs– og Elektricitets Aktieselskab.

I Københavns Kommunes byggesagsafdelings arkiv findes følgende under matr.nr. 1403 udenbys kvarter, Baldersgade 7, en ansøgning og en tegning over en mindre tosporet bygning.

Til Bygningskommisionen.
Kjøbenhavn den 27. august 1894
Undertegnede tillader sig herved på Hr. Sporvognsfabrikant W. C. A. Hansens vegne at ansøge bygningskommisionen om tilladelse til på grunden matr. nr. 1403 Udenbys Klædebo Kvarter Baldersgade 7 at måtte opføre det i vedlagte tegning viste lukkede skur af jernbindingsværk, aflukket med tagpap. Skurets længde og bredde samt højde er en følge af, at skuret skal benyttes til deri at henstille færdige sporvogne indtil disse, som ere og stadig bliver bestilte fra udlandet, forlanges afsendte herfra. Da grunden endvidere er beliggende så langt udenfor den bebyggede del af Nørrebro, håber jeg dette mit ærbødige andragende måtte blive bevilget.
J. C. Berg


Til Bygningskommissionen.
Kjøbenhavn den 15. april 1895
Paa Hr. Sporvognsfabrikant W. C. A. Hansens vegne tillader jeg mig som forsættelse af mit Andragende af 27 August f. A. at ansøge Bygningskommissionen om midlertidig Tilladelse til paa Grunden Mat. No 1403 Udb. Klæl. Kvat. Baldersgade 7 at maatte.

1 forlænge det af 7. September f. A. tilladte Udhus med 5 ……

2 udføre Forlængelsen af Jernbjælker med indmurede Gavl paa samme maade som den tilladte Del er udført.

3 udføre Endegavlen af 11/2 Stens Mur med ….. Taget dækkes med Tagpap.


W.C.A. Hansen
Karetmager W. C. A. Hansen, hvis virksomhed lå i Baldersgade på Nørrebro, havde i årene 1888-94 bygget en del hestesporvogne.
Ved elektrificeringen fik man to mindre ordrer. Selskabet var imidlertid på dette tidspunkt i store økonomiske vanskeligheder og gik konkurs i 1902. De fem vogne til DKS måtte derfor færdiggøres af N. Larsens Vognfabrik.
Firmaet optræder i vejviseren fra 1882 som karetmagermester på adressen Baldersgade 14, hvilket var samme adresse som Nørrebroes Sporvejsselskab. Først fra 1885 og frem til 1901 nævnes adressen Baldersgade 3. I 1902 er firmaet gået konkurs, men i 1903 er en karetmager L. H. Hansen nævnt på adressen. W. C. A. Hansen optræder igen i 1918 boende Julius Bloms Gade 33, hvorfra der annonceres om salg af brugte vogne.
Desuden havde firmaet foretaget følgende arbejder:
1886-87 SDS Ombygning af maskinrum til passagerafdeling på 10 dampsporvogne (4 vogne i 1886, 6 vogne i 1887).
1888 SDS 10 enetages vogne ombygget til toetages.

Firmaet leverede i 1896 alle 12 hesteomnibusser til Kjøbmagergades Omnibus Selskab.

Til Sølvgades sporveje leverede W.C.A. Hansen 16 enetages vogne.

År for idriftsættelsen Antal vogne Selskab Oprindelige vognnumre Bemærkninger Omtalt i Vognbogen udgivet af SHS
Motorvogn
1900 2 FSEA 41-42 5.12
1903 5 DKS 25-29 Færdigbygget af N. Larsen 4.26


W.C.A. Hansens produktion af nye vogne
Nørrebro Sporvejsselskab, 2 vogne i 1884
Sølvgadens Sporvejsselskab 16 enetages vogne.
Kjøbmagergades Omnibusselskab 12 toetages vogne.
Falkoner Alleens Sporvejsselskab 6 enetages vogne, 2 toetages vogne.
Frederiksberg Sporvejs – og Elektricitets Aktieselskab 2 motorvogne, januar 1899
De Kjøbenhavnske Sporveje 5 motorvogne, 1902 (færdiggjort af N. Larsen)
Ombygninger
Strandvejens Dampsporvej Selskab ombygning af maskinrum til passagerafdeling på 10 dampsporvogne (4 vogne i 1886, 6 vogne i 1887) og i 1888 10 enetages vogne ombygget til toetages.
Vedligeholdelse.
I perioden 1889 – 1897 stod W.C.A. Hansen for at vedligeholdelse af Falkoner Alleens Sporvejsselskab vogne.Den 4. november 1881 stod der følgende i Dags Telegraphen København:
En solid og smuk Trekjæpstols Brædevogn er til Salg. Baldersgade 14, ved Nørrebro Sporvognstation.

Den 7. november 1884 stod følgende i Københavns Adressecomptoirs Efterretninger:
Brædevogn og Charabanc …………………………………………….

Den 22. december 1885 stod der følgende i Berlingske Politiske Avertissementstidende:
Gode, brugte Vogne sælges billigt.
En Charabanc til 6 Personer, en bredfælget Arbeidsvogn, en lukket Øl eller Pakvogn, to smaa Arbeidsvogne, sælges i Baldersgade 3, ved ved Nørrebroes Sporveistation.
W. C. A. Hansen

Den 1. april 1886 stod følgende i Københavns Adressecomptoirs Efterretninger:
En ny Enspændervogn Arbeidsvogn, 2 nye, tohjulede Rammevogne, en brugt, Kassevogn, og en brugt, lukket Enspændervogn, passende til Brød eller Ølvogn, sælges meget billig fra Vognfabriken, Baldersgade 3, ved Nørrebroes Sporveisstation.

Den 12. juni 1886 stod der følgende i Berlingske Politiske Avertissementstidende:
Nye og brugte Vogne tilsalgs.
2 nye, elegante Ponnyvogne med Barne og Tjenersæde, en lille Dogcart, 2 Enspænder Brændevogne, en Charabanc til 6 Personer, en brugt, lukket Vogn, til Varetransport. Vognfabriken, Baldersgade 3, ved Nørrebroes Sporveistation.

Den 14. maj 1890 stod der følgende i Berlingske Politiske Avertissementstidende:
Smukke og solide Vogne sælges.
Landauere, Jagt og Ponny Jagtvogne, Charabancs til 6 og 8 Personer, en Dogcart, nye og brugte Arbeidsvogne, 2 hjulede ……… vogne. Alt sælges uhørt billigt.
Vognfabriken, Baldersgade 3, ved Nørrebroes Sporveistation

Den 9. marts 1891 stod der følgende i Berlingske Politiske Avertissementstidende:
Auction over Vogne.
Fredagen den 13de Marts, Form. Kl. 11, lader Hr. Vognfabrikant Wilh. C. A. Hansen ved Auction, som afholdes i Baldersgade Nr. 3, ved Nørrebroes Sporveisstation, bortsælge en Deel nye 1ste Klasses Luksus og Arbeidsvogne, bestaaende af 1 Landauer, 3 Charabanes, 1 Jagtvogn, 1 Pony – Jagtvogn, 2 Abeidsvogne, 3 toarmede Meubelvogne, 3 toarmede Kassevogne, samt 1 Sæt Landauerhjul og 1 Sæt bredfælgede Hjul med Fortøi til an Arbeidsvogn mm.
Vognene ere fuldt færdige, naar undtages, at Luxesvognene mangle Sadelmagerarbeidet.
Luxesvognene ere forsynede med Patentaxier.
Effecterne ere til Eftersyn Tirsdag den 10de, Onsdag den 11de og Torsdag den 12te Marts hele Dagen og Auctionsdagen før Auctionsdagen Afholdelse paa Auctionsstedet. Betalingen erlægges til undertegnede Incassator.
Overretssagfører Mich. Carlsen
38 Kiøbmagergade.Tak til Lars Per Lindquist.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage