Siden
oprettet
16. december 2015


Siden
opdateret
16. december 2015

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Falkoneralléens SporvejsselskabFalkoneralléens Sporvejsselskab kunne også have uoverenstemmelser med myndighederne, som nedenstående korrespondence viser om sporenes tilstand.


Frederiksberg Stadsingeniør
den 15de Oktober 1889

Det meddeles hermed det ærede Selskab, at Sporet paa flere Steder paa Frederiksberg Grund ligger for lavt i Forhold til Vejen, en Fejl som blandt medfører den Ulempe, at Vandet bliver staaende langs Sporet, og derved især under saa regnfuldt Vejr som for Tiden foranlediger store Vandsamlinger paa Vejen til stor Gene for Færdslen, ligesom Vejene også lide derved.

Som Steder, hvor den her paapegede Mangel ved Sporene, især viser sig, skal anføres:

1. Ladegaardsvej udfor Sofievej
2. Ladegaardsvej udfor No. 11
3. Krumningen udfor No. 48 paa Bülowsvej
4. Sporskiftet udfor No. 23 paa Rolighedsvej
5. Flere Partier udfor Sygehjemmet
6. Strækningen udfor No. 3-5 paa Rolighedsvej

(Ulæselig signatur)

Ovenstående brev er fra Frederiksberg Stadsarkiv affotograferet af Kim Sporring/Solfald Film.Nogle dage efter blev det atter nødvendigt for Frederiksberg Kommune at påpege problemerne overfor selskabet.


Frederiksberg Stadsingeniør
den 25de Oktober 1889

Af medfølgende Kalke med Nivellement vil det fremgaa, at Sporet paa de i Skrivelse af 15de ds, anførte Steder ligger lavere end angivet paa den approberede Plan.

Af Hensyn til at Ladegaardsvej rimeligvis til næste Aar skal omlægges, tillades det dog Selskabetat lade Sporet blive liggende dér som for Tiden, dog bør Brolægningen langs Sporet efterses paa flere Steder. - Med Hensyn til de tre andre paa Kalken angivne Strækninger, da anmodes det ærede Selskab om i en nær Fremtid at bringe Sporets Beliggenhed i Overensstemmelse med de oprindelig vedtagne Højder.

For Frederiksberg Stadsingeniør (stemplet) Oscar Jørgensen

Ovenstående brev er fra Frederiksberg Stadsarkiv affotograferet af Kim Sporring/Solfald Film.Det virker som om, at Frederiksberg Kommune efterhånden tabte tålmodigheden, som det fremgår af nedenstående udaterede skrivelse.


Det ærede Selskab anmodes hermed om at foranstalte alle mangler ved Sporet paa de ovenfor anførte Steder afhjulpne snarest mulig.

For Frederiksberg Stadsingeniør (stemplet) Oscar Jørgensen

Ovenstående brev er fra Frederiksberg Stadsarkiv affotograferet af Kim Sporring/Solfald Film.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage