Siden
oprettet
29. juli 2002


Siden
opdateret
22. februar 2017

Til forsiden

Operahusets brand 1689

Operahusets brand
Paa Billedet har Maleren, for at anbringe de forskjellige Grupper, fjernet en Del af de foran Slottet plantede Træer. Til Sammenligning kan henvises til de Afbildninger af Slottet, der findes i Trap, Beskrivelse af Kongeriget Danmark, II, S. 24 og C. Bruun, Kjøbenhavn, II, S. 249. Paa den sidstnævnte ses Masterne af de paa Rheden bag Slottet liggende Skibe rage i Vejret. Slottets Have naaede mod Syd helt hen til nuværende St. Annaplads. (Maleriet findes på Gavnø)


Navneliste over de forulykkede
den 19. april 1689

Efter Louis Bobé: Operahusets Brand paa Amalienborg den 19. April 1689. Emil Bergmanns Forlag, København 1886. Fotografisk genoptryk af Wormanium, Højbjerg 1998
(Direkte afskrift af navnelisten, dog er fodnoterne anført ud for hver enkelt person)

Agger, Knud, hans Datter (Tillæg til Hjemmevielse for Morten Mouridtzen og Ingeborg, afg. Knud Aggers. Sjæl. Reg. 31, 1. D. 8. Jan. 1679)

Alsteen, Anna Cathrine, Datter af Johan Alsteen, Mag. Ivar Brinchs Trolovede. (Worm Lexikon, I, 266)

Arien, Hans Nikolaj, fra Byen Crempe, Skriver i det tyske Kancelli

Backe, Eleonore, Datter af Kjøbmand Johannes Backe (Pers. Tidsskr. I, 105. Johannes Bache, Medl. af de 32 Mænds Raad. O. Nielsen, Københavns Dipl., III, S. 771)

Balcke, Hans, Hofsnedker, 61 Aar (Jf. Biografisk Lexikon, I 454-55. Holmens Kirkebog)

Bassewitz, Augustin Frederik v., Oberstlieutenant i Prins Frederiks Regiment (Dansk Militær Etat, 1687-90 (Geh. Ark).)

Becker, Abigael (f. 23. Marts 1667), Datter af Abraham Gotfred Becker, Sognepræst i Mesinge paa Fyen. (Geschlects Regist. der Fam. Becker v. Dr. Burman-Becker, 1847, S. 5)

Becker, Elisabeth (f. 30. Dec. 1674), Datter af Hof- og Rejseapotheker Johan Gotfred Becker. (Geschlects Regist. der Fam. Becker v. Dr. Burman-Becker, 1847, S. 5)

Becker, Johanne (f. 19. Jan. 1680), Søster til foranførte. (Geschlects Regist. der Fam. Becker v. Dr. Burman-Becker, 1847, S. 5)

Block, Jørgen, Kgl. Hofjuvelers Hustru og dennes Søster og Datter. (Kbhvns. Dipl. III, 716, 721)

Brandt, Anna Cathrine v., Datter af Overrentemester Peder v. Brandt. (Hendes gravskrift hos Jonge: Kjøbenhavns Beskrivelse, S. 30. Jf. Stamtavlen over Adelsslægten v. Brandt, Personalhist. Tidsskr. 2. Række 4 Bd. S. 23. - Peder v. Brandts Breve til Conrad Bierman v. Ehrenschild i Brevsaml. Chr. v. Lente, Fasc. XVII, 37, 82. - "Weiln leider mir das unglück auch mit getroffen, dass meine eltiste Tochter Anna Catharina mit Verlohren worden, so habe solches Ew. Excell. kläglich melden wollen; dem Höchsten sey ewig danck, dass es aus unserer Familie keine mehr getroffen, man höret vielfeltige Klage, dass aus einem Hausse, Mutter, 3 à 4 Kinder verlohren worden." Kbhvn. d. 20. April 1689)

Brau, Erik, Enkedronningens Snedkers Hustru og Barn. (Nævnes i Zahlkasse Regnskaberne 1687 o. fl. i Geh. Ark.)

Braun, Johan David v., Lieutenant

Bruun, Anna Sophie, gift med Hans Crøner, Raadmand og Direktør ved Arresthuset. (Lengnicks Stamtavle Trøner. Ligprogr. over Johannes Trøner. Till. til Hjemmevielse for Hans Trøner og Kirstine Bruun d. 6/7 1664. Sjæll. Tegn. XXXVII, 105.)

Bryndelsen, Jacob, Signetstikker (Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol (Univ. Bibliotheket).)

Bülow, Clara Eleonore v., Datter af Generalmajor Barthold v. Bülow, gift med Overrentemester, Gehejmeraad Christian Sigfred v. Plessen. (Brevsaml. Chr. v. Lente, Fasc. XVII, 120: C. S. v. Plessen til Chr. v. Lente: "La part malheureuse que ma famille a eue dans la calamité publique arrivée le 19 à C. est trop grande pour ce je puisse revenir sit tost des donleurs si justes et si legitimes, aussy ne-say-ie point encor jusques où mon malheur doit aller a ma femme et mon Cousin que vous connoissés, étant tellement endommagés par le feu, que l'estat de l'une et de l'antre où ils se sont treuués dans le temps que l'on m'a écrit, donne bien plus à craindre qu'à esperer, sur tout quand ie considere, qu'elle ne sauolt point encore la mort de ma filles, quelle aimoit comme la sienne ny celle de la Demoiselle sa proche parente pour qui elle avoit beaucoup d'amitié." - Lond. d. 3. Maj 1689.)

Bülow, frøken v., Søster til forrige.

Charoi, Parykmager, og Hustru. (Trinatis Kirkes Ligbog.)

Cheauveau, Nicolas, Hofmusikants Hustru. (Jf. S. 10. Trinatis Kirkes Ligbog.)

Clement, Dansemesters Hustru (Trinatis Kirkes Ligbog.)

Daa, Gregers, Hofjunker (Søn af Christian Daa til Raunstrup og Vibeke Kruse. Benzons Stmt. Pers. Tidsskr. I, 194. Han nævnes allerede 1676 som Page. (Kgl. Regnskaber). Kbhvns. Dipl., VII, 101.)

Denker, Wilken, kgl. Mundkoks Hustru Albed Lorentzdatter, Enke efter Peder Blysack. (Kbhvns. Dipl. III, 727, VII, 5-6, 41. Jf. Sjæll. Tegn. 36, 140.)

Desquilat, Daniel, Dr. Med. (Fransk reformert Kirkes Ligbog.)

Desquilat, Lucrece Leoncon, Datter af forrige.

Drøge, Johan, Raadmand, hans to Børn. (Univ. Ligprog. over Johan Drøge. Pers. Tidsskr. 2. R. 3. Bd. 272.)

Elers, Sophie, Datter af Etatsraad Jørgen Elers. (Lengnicks Stamtavle Elers. Trinatis Kirkes Ligbog.)

Elers, Eggert, Broder til forrige.

Elsner, Barthold, Hoftrompeters Hustru Maria, 36 Aar, og Datter Birthe Kirstine, 3 Aar. (Holmens Kirkes Ligbog ii Geh. Ark.)

Ennicelli, Augusta Marie og Christiane, den italienske Skolemesters Datter og Broderdatter.

Fine, Hans de, kgl. Kommissarius i Bergen og Lagmand i Nordland og Finmarken. (Pers. Tidsskr. II Bd. 225.)

Fleck, Henrik, Prins Christians Barber. (Nævnes i Zahlkasse Regnskaberne.)

Forest, Alexandre Henri de la, Søn af Generalmajor Frederic Henri Marquis de la Forest-Suzannet. (Marquis de la Forest-Suzannet, af en gammel fransk friherrelig Slægt, emigrerede under Huguenotforfølgelsen, stod først som Ritmester i lyneborgsk Tjeneste og kom derefter til Danmark, hvor han forfremmedes til Generalmajor. Han afgik d. 16. April 1689 til England, hvor han i Plessens Sted skulde forblive "a consiliis". (Ved den danske Konges Mægling lykkedes det for ham 1685 at faa sine Børn udleverede, som han havde maattet lade i stikken, men alle hans Godser i Frankrig vare ødelagte.) (Danske Saml. II Række, 5. Bd. S. 304.))

Forest, Henri de la, Broder til orrige.

Frandsen, Frands, kgl. Kjøkkensvends Hustru Elisabeth Iversdatter, 49 Aar. (Holmens Kirkes Ligbog.)

Friedenreich, Mette, 22 Aar, Datter af Apotheker Johannes Fred. Friedenreich i Aalborg. (Begravet i Aalborg 25. Maj. Tauber og Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg. 1879-80. S. 346.)

From, Mette Magdalene, Søster til Materialskriver Jakob From

Fuchs, Gotfred, kgl. Lygtemagers Hustru. (Gotfred Fuchs fik 1680 Bestalling som kgl. Grottemager og Blikslager, blev 1690 Dir. over Brandværket og 1704 Brandmajor. (Dr. O. Nielsen: Kbhvn. paa Holbergs Tid, S. 385.))

Giese, Frederik, Admiralitetsraads to Døtre og en Søn. (Frederik Giese, Admiralitets og Kancelliraad (f. i Husum 1625 = 12/2 1693). Univ. Ligprog. Holmens Kirkes Ligbog.)

Glasbach, Daniel, Søn af Vinhandler Povl Glasbach, 14 Aar. (Povl Glasbach, Vinhandler (= 1683), havde i sit Ægteskab med Elisabeth Gudmandsdatter Sønnen Daniel. Hans Enke ægtede 25. Feb. 1685 Krigsfiskal, Kammeradvokat Clemens v. Succow (f. i Teptow 11. Juli 1644 = 9. Jan. 1696). - Univ. Ligprog. over C. Succow og E. Glasbachs Skifte i Geh. Ark.)

Goucher, Marie, Enke efter Pierre Cresfort, Kammerfrue hos de unge Prinsesser. (Indkaldt 1680 fra Frankrig til "de kongl. Princessers Opvartning." Zahlkasseregnskaber p. 1681, S. 136. Fransk reformert Kirkes Ligbog.)

Harder, Mette, Enke efter kgl. Mundskjænk Christian Fischer, g. m. Apotheker Johan Kirchhof. (Hofmans Fundationer, II, 290.)

Harder, Sophia Amalie, Renteskriver Hans Carstensens Hustru. (Till. til at vies i Huset for Hans Carstensen og Sophia Amalia Harder. Sjæll. Reg. 31, 87, 7 Mts. 1679. - Han døde som Raadmand 6. Maj 1709 (Jonge, Kbhvns. Beskrivelse, 123).)

Harstal, Sybille Eleonore v., Datter af Overstaldmester Christian Ulrik v. Harstal. (Benzons Stamt.)

Hartzau, Gothard, Hofmester hos Greve Laurvig, død 4 Dage efter Branden.

Heerfort, Christian, Sognepræst i Hillested paa Loland, hans to Børn. (Sjæll. Reg. 44, 570.)

Heerfort, Christoffer, Apothekers ældste Datter. (Pers. Tidsskr. II R., 3. Bd. S. 289.)

Hesse, Ferdinand Abraham, kgl. Mundkoks Hustru og dennes Søster. (Nævnes i Zahlkasseregnskaberne.)

Hessenberg, Johan, Kjøbmand, hans Hustru. (Pers. Tidsskr. I, 219.)

Hjort, Rasmus (f. 26. Aug. 1675), Søn af Etatsraad, Højesteretsassessor Peder Hjort til Bunderup. (J. Vahl, Christierns Nielsens Slægtsbog S. 83.)

Hoppe, Johanne, Auktionsdirektør Peter Weinbergs Hustru. (Peter Weinberg fik 9. Feb. 1686 Best. som Auktionsdirektør (Sj. Reg. 34, 395) og ægtede 1664 Johanne Hansdatter Hoppe (Sj. Tegn. XXXVII 202). Deres Børn vare Anna Cathrine Weinberg, gift med Jørgen Berndrop og Johanne Weinberg, gift med Justitsrd. Johan Jakob Søbotker. (Petri Kirkes Begravelsesprot.).)

Houbold, Christian, Boghandler. (Dagspressen i Danmark, II, 113.)

Huusmann, Johan, Ritmester, fra Ribe, død 9 Dage efter. (Johan Huusmann ægtede 27/4 1688 Anna Cathrine Lund, der 2. Gang blev gift med Amtsforvalter Jens Christensen. (Ribe Domkirkes Bog.).)

Jacobsen, Engelke, Datter af Mag. Jens Jakobsen, øverste Kapellan ved Nikolaj Kirke, Borgermester Christen Andersens Trolovede. (Pers. Tidsskr. I, 199. Kbhvns. Dipl. III, 670.)

Juel, Lene Cathrine, Datter af Claus Juel til Vosborg, Demoiselle d'honneur hos Vicestatholderen. (Benzons Stamt.)

Jürgens, Johan, Inspektør ved Børnehuset, hans to Døtre. (Fader til Assessor Vilh. Pipers Hustru. Jvf. Dagspressen i Danmark, II, 113.)

Knudsdatter, Anna Cathrine, 20 Aar, Kammerpige hos Overstaldmester C. A. v. Harstal. (Holmens Kirkes Ligbog.)

Kruse, Dorothea, Kjøbmand Jacob Feltmanns Hustru. (Jacob Feltmann f. i Pörtznes i Mecklenborg, = 1707. Hans Testamente i Sjæll. Reg. 35, 693. Pers. Tidsskr. I, 217.)

Lange, Ole, til Falkensteen, Amtmand over Gudbrandsdalen og Hedemarken, hans Hustru Abigael Christoffersdatter og deres Datter. (Ove Lange, Søn af Niels Lange til Falkensteen og Merethe Giedde (Datter af Admiral Ove Giedde), udn. 5. Aug. 1675 til Amtmand over Egger Lehn i Christiania Stift (Sj. Reg. 41, 134) og derefter til Amtmand over Gudbrandsdalen og Hedemarken (Sj. Tegn. XLVI, 58). Han ægtede 1672 Abigael Christoffersdatter, (en Præstedatter fra Norge) = 1689, og derefter Frederikke Amaila v. Pentz, = 1702, Datter af Joakim Frederik v. Pentz til Warlitz. (Hendes Skifteakter i Geh. Ark., Klevenfeldts Stmt.))

Lassen, Elisabeth, Datter af Admiralitetsraad, Landsdommer Jens Lassen til Grubbesholm, Enke efter kgl. Kommissær Mikkel Winterberg. (Till. til Hjemmevielse for Michel Winterberg, Commissarius i Commerce Collegiet, og Elisabeth Lassen, d. 1/5 1679. Sjæll. Reg. 30, 141. Jens Lassen til Grubbesholm, Admiralitetsraad og Landsdommer paa Fyen, der udmærkede sig under Kbhvns. Belejring, døde 1706, 81 Aar gl. (Danske Atlas, II, 568, Danske Samlinger, IV. og VI. Bd., Sjæll. Reg. 45, 559.))

Lauridsen, Claus, Guldsmed, hans Hustru. (Trinitatis Kirkes Ligbog.)

Lerche, Sophia Nielsen, (f. 8. Juli 1656), Datter af Iver Nielsen, Raadmand i Nysted, gift med Hofapotheker Johan Gotfred Becher. (Burman-Becker: Geschlechts Register der Familie Becker.)

Leuenstein (Løvensteen), Cathrine, Datter af Borgermester Just Leuenstein i Haderslev, Kammerjomfru hos Grevinde Reventlow. (Borgermester Just Leuenstein nævnes i Vilhelm Pipers Skifte i Geh. Ark.)

Lincker, Jean Henry, Kancelliraad og Kammersekretær hos Dronningen, hans tre Sønner. (Jean Henry Lincker, døde 1692. (Reformert Kirkes Ligbog.) C. J. v. Arenstorff: Generalerne Friederich og Carl v. Arenstorff. 1889. S. 46.)

Lindemann, Thomas, Dr. Theol., Sognepræst ved St. Petri Kirke, hans efterladte Datter. (Thomas Lindemann, Dr. Theol., Prof. v. Kbhvns. Univ., Sgpr. v. St. Petri Kirke i Kbhvn. (F. i Rostock 1609, = 1654). Pers. Tidsskr. 2. R. 3. Bd. S. 286)

Lorentz, Johan, Organist ved Nikolaj Kirke, hans Hustru og to Datterbørn. (Pers. Tidsskr. 223)

Lorentzen, Christian, Silke og Klædekræmmer og Hustru, Datter af Kjøbmand Thomas Ochsen.

Lüzow, Jørgen v., Page hos Prins Christian, 18 Aar. (Holmens Kirkes Ligbog.)

Maes, Augustus, Overførster over Slesvig. (Augustus Maes udn. 5. Jan. 1675 til Overførster o. Slesvig. Sjæll. Teg. XLI, 3.)

Michelbecker, Ingeborg, (f. 14. Aug. 1677), Datter af Gisbert Wigant Michelbecker, kgl. Vinkjældermester. (Lengnicks Stamt. Michelbecker.)

Musculus, Johannes, Dronningens Hofprædikant, hans Svigerinde Charlotte.

Nizet, Marie Jolitan, Enke. (Fransk reformert Kirkes Ligbog.)

Ochsen, Thomas, Silke og Klædekræmmer, hans Datter. (Thomas Ochsen, Silke- og Klædehdlr., Form. for de 32 Mænds Raad, f. 1624, = 1686. Jf. Pers. Tidsskr. II. R. 4. Bd., 32-33.)

Paarup, Peder Jakobsen, Organist-Medhjælper, 20 Aar. (Holmens Kirkes Ligbog.)

Palsberg, Niels, Student fra Aalborg.

Pigeon, Philibert, Parykmager, hans Hustru og Datter. (Trinitatis Kirkes Ligbog.)

Piper, Vilhelm, Assessor i Kammerkollegiet, hans ældste Datter. (Vilhelm Piper, Assessor i Kammerkollegiet, Amtsforvalter over Sønderborg 1672-80, g. m. Cathrine Jürgens, Datter af Johan Jürgens, Insp. v. Børnehuset, døde Juni 1699. Hans Børn vare Ulrik Christian Piper, Sognepræst i Wilster, Sophie Hedvig Piper, g. m. Marcus Daue, Amtsskriver i Rendsborg, Susanne Gjertrud Piper, g. m. Regeringsraad Warenborg i Oldenborg, Jakob Piper, da Stud. i Kiel, samt Peter Vilhelm, Auguste Alexandrine, Engel Margrethe og Helene Piper, der ved Faderens Død endnu alle var smaa. (Skifteakter i Geh. Ark.))

Plessen, Daniel Frederik, død faa Dage efter, Søn af Christoph Frederik v. Plessen til Breitenfeld.

Plessen, Sophia Amalie v., ældste Datter af Gehejmeraad Christian Sigfred v. Plessen.

Post, Johan, Kammertjener hos Grev Reventlow, og Hustru, Caspar Vildtmesters Datter fra Nykjøbing.

Rantzau, Otto Henrik, Greve. (Søn af General Otto Rantzau til Asdal og Sophia Amalia Krag.)

Reedtz, Frederik v. til Barritskov, Kaptejn ved Grenaderkorpset, (f. 13. Dec. 1666). (Søn af Tønne Reedtz til Barritskov og Elisabeth Sehested. Hans Gravskrift findes i Pontoppidans Marmora danica, II 175. Et malet Portræt af ham, der var udstillet 1879, tilhører Greve F. Scheel til Rygaard.)

Reich, Frederik, Amtsforvalter, fra Segeberg, død 9 Dage efter.

Reichhelm, Statius Conrad, kgl. Mundskjænk Hustru. (Statius Conrad Reichhelm døde 1702 (Sjæll. Reg. 45, 481). Hans Testamente i Sjæll. Reg. 42, 577.)

Reuss, Nikolaj, Hoffurer, hans Hustru, Dorothea Jensdatter, 29 Aar. (Till. til Hjemmevielse for Nicolai Reus og Cathrine Mes. Sjæll. Reg. 36, 317.)

Rohrlach, Levin Ludvig, Gartner hos Enkedronningen, hans Hustru. (Zahlkasseregnskaberne.)

Rosenfeld, Asmus, Student fra Nykjøbing.

Sack, Hans, Hoffurers Hustru.

Scavenius, Jakob, (f. 24. Maj 1669), Professor designatus ved Kjøbenhavns Universitet. (J. Vahl: Christiern Nielsens Slægtebog, S. 102.)

Scavenius, Elisabeth (f. 15. Apiril 1660), Datter af Generalprokurør Peder Scavenius til Aastrup, Gehejmeraad, Generalprokurør Niels de Benzons Hustru. (J. Vahl: Christiern Nielsens Slægtebog, S. 102.)

Schindler, Povl Christian, kgl. Hofmusikant, hans Hustru og Datter Anna Dorothea. (J. Vahl: Christiern Nielsens Slægtebog, S. 17-18.)

Schmidt, Ursula Cathrine, 29 Aar. (Holmens Kirkes Ligbog.)

Schulz, Christian, Lakaj hos Prinsesse Sophia Hedevig.

Schütz, Gottschalk, fra Lybek.

Stegelmann, Henrik, Bogholder hos Kancelliraad Linker.

Steinfass, Anna Elisabeth, Adjudant Claus Jakobsens Hustru, 38 Aar. (Sjæll. Reg. 31, 1. 12. Jan. 1679. Till. at vies i Huset.)

Tellie, Madame, Kræmmerske. (Trinitatis Kirkes Ligbog.)

Thamsen, Andreas, Slotsgartner og Foged paa Rosenborg og Hustru Sophia Amalia Kalthof. (Andreas Thamsen, g. 1664 m. Sophia Amalie Kalthof (Sjæll. Tegn. XXXVII, 62), havde følgende Børn: Otto Jakob Thamsen, Schoutbynacht, g. m. Birgitte Cathrine Vissing, Magdalene Sophie Thamsen (f. c. 1675 = 1710) g. m. Jens Henriksen Gerner, Præst i Tjæreby og Alsønderup (f. c. 1665 = 1729), Andreas Thamsen, Amtskirur, Johan Thamsen, Skovrider i Ulstrup ved Ferslev, og Anna Maria Thamsen (= 1776), g. m. Kapitejn Johan Jagenreuter (= 1740). Petri Kirkes Begr.-Prot. Wibergs Præstehist. III, 340. Sjæll. Reg. 36, 92. Brock, Rosenborg, I, 96-116, Kbhvns. Dipl., III, 704.)

Trusius, Gabriel, Magister. (Magister Gabriel Trusius, der i den lærde Verden var anset for sine Kundskaber i de orientalske Sprog, levede i Kjøbenhavn som Privatinformator. Faderen var Hiob Trusius, Sognepræst i Alt-Soll i de ungarske Bjærgsteder, der "formedelst den sammesteds værende Krig oc Lutherske Religions øfuelze udj yderste armod oc Elendighed" var flygtet fra sit Fædreland. Den 11. Sept. 1680 fik han kgl. Tilladelse "at maatte gotfolch her i Danmarch om Hielp besøge og sette Bekken for Kirkedøren" (Sjæll. Reg. 31, 570). Gabriel Trusius' Grav ses endnu i St. Petris Kirkes Urtegaard (i det Nordvestlige Hjørne). Paa Gravstenen i Muren læses følgende, nu tildels forvitrede Indskrift: " Heic mortales mortalitatem exuerunt / juvenes annis, studiis, senes, parentum spes, patriæ desideria / M. Gabriel Trusius et Johannes Henricus Tammius. / Illum Hungaria genuit, hunc Holsatia, / utrique ex sacro ordine nati eidemque destinati, / utrumque flamma paruit MDCXXCIX / illum externa, interna istum. / Utrique pietatis zelo, irae fervidi. / Qvod immortale fuit, recedit coelum, / qvod mortale, eadem terra tegit. / Ut faman quoque eorum servet posteritas / Monum. pos. adiic. M DCXC.

Vetter, Jørgen, Trompeter, hans Datter. (Trinitatis Kirkebog.)

Vossbein, Hans Henrik. (Gunde Vossbein, f. i Ebeltoft 1653 = i Oldenborg 1702. Materialskriver og Ass. i Admiralitetet. I hans autobiografiske Optegnelser blandt de Vossbeinske Skiftepapirer i Geh. Ark. findes følgende Optegnelse: "Ao. 1680 d. 9. May hab ich mit meiner Sehl. Frauen Sophia Jenszdochter Brunsz Hoch-Zeit gehalten undt 1 Tochter nahmens Sophia Vossbein gezeuget, da von die Mutter in Ihrem Kindtbette Ao. 82 d. 28. Jan., Tage nach der Gebuhrt Gott dem Allerhöchsten Sehl. entschlaffen, undt die Tochter leider Gottes in der Opera bei Amalienburg, nebst meinem Sehl. Brud: Hans Hinrich Vossbein im Brandt aufgerieben undt Todes Verblichen worden." (Personalh. Tidsskr. II R, 4 Bd. S. 35.))

Vossbein, Sophia, Datter af Materialskriver paa Holmen Gunde Vossbein.

Wandal, Helvig Maria, yngste datter af Sjællands Biskop, Dr. Johan Wandal og Anna Maria Winstrup. (Søster til Etatsraad Jørgen Elers Hustru, Anna Margrethe Wandal.)

Weinmann, Evert, Kjøbmands Søn. (Evert Weinmann, Kjøbmand, død 1715, 77 Aar gl., gift 1666 Margr. Jokumsdatter (Sjæll. Tegn. XXXVI, 502).)

Werdelmann, Richter, Stud. Jur., Søn af Kjøbmand Frederik Werdelmann. (Frederik Werdelmann = 1687, gift 1) med Kathrine Walter, = 1670, gift 2) med Margret Vilders, = 1708 (Sjæll. Reg. 29, 292).)

Wibe, Mikael v., Gehejmeraad og Justitarius, hans yngste Datter. (Brev fra Mikael v. Wibe til Chr. v. Lente i Brevsaml. C. v. Lente XIX 192. Kbh. d. 20 April 1689. "Il n'y a guère de familles a C., mesme de plus honnestes, qui n'ayent perdu quelques uns de siens. Trois de mes filles furent sauvées comme par miracle, quoique la plus petite eut le visage fort bruslé." Brandt skriver til Ehrenschild (XVII 82) u. samme Dato: "Die Jungfer Wybe so hier im Hause, ist im gesicht u. a. der Brust etwas gebrandt, u. stehet sie am leben gefahr." D. 14. Maj skriver Wibe til Ehrenschild: " Ie rends treshumble graces à V. E. de la part qu'elle prend à la perte, que j'ay faite de deux personnes, qui m'estoient bien cheres, par le funeste el malheureaux accident arrivé â Amalienbourg. I'avouë d'en estre vivement touché, pouvant dire avec verité, que cette affliction est la plus sensible, que j'ay eue pendant tout le cours de ma propre famille, qu'en veue de la grandeur de ce deplorable malheur." (Saml. Chr. v. Lente XVII 56).)

Endvidere anføres i samtlige lister følgende som omkomne:

Sekretær Wilken hos Gyldenløve

Prinsen af Glücksborgs Informator

Capitain Johan Ulrich

Bogholder Been hos Wigand Michelbecker

Jonas Blikkenslager ved Helligaandskirken

Johan Frederik hos Bogholder Nikolaj Dibbern

Msr. Reimer fra Preussen

Jean "Pikkelheering" (Aktørtruppens lystige Person)

Crompins Stifsøn

Snedkerdreng Hans Christensen

Dronningens Morian Christian Carl

Peter Drejers Søn

Frederik Drejers Søn

Organisten ved Helligaandskirkens Hustru og Datter

Cavalergarde Hagemann Hustru

Den franske Gouvernante hos Overrentemester Peter Brandt

Fiskemester Strauss' (Frandsens) Kone

Urtekræmmer Jacob Beckmanns Søster

Kongens Skræders Kones Søster; Ida Margrethe

Kammerjomfru hos Prinsesse Dorothea Elisabeth af Nassau-Dillenborg, Anna Margrethe

Kammerpige hos Dronningens Hofmesterinde Juliane Elisabeth v. Wallenstein Maria Boje

Thekonen og hendes Søster

Mette Bruns Datter paa Manufakturet

Den gamle Snedker (Johan Bielefelds) Datter

Vaskerpige Annike Bang

og desuden nogle unavngivne håndværkere.

Ovenstaaende fortegnelse er sammenstillet og udarbejdet paa Grundlag af følgende Lister: Uldallske Saml. 406 4to. 27y kgl. Saml. 678, 679 og 680 4to, Rahbeks Minerva 1804 4. Kvartal, S. 27, Wolffs Journal for Politik o.s.v. 1817, S. 35-43, samt en fortegnelse i oldnordisk Musæums Arkiv.

De døde blev indført i den fransk reformerte kirkebog. Siden er en kopi af kirkebogen fra Fransk Reformert kirke i København, 1689.

Tak til Randi A. Ottosen for hjælp.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage