Siden
oprettet
12. november 2002


Siden
opdateret
12. november 2002

Tilbage

Rasmus Peter DaugstrupDer er bevaret to sange fra Rasmus Peter Daugstrups 70 års fødselsdag den 2. maj 1914. De giver et lidt mere personligt indtryk end nekrolog og begravelsestale på næste side.

En beskeden Vise
Melodi: Kolombusvisen

Vi synge vil en Vise
om Gildets Hædersgæst,
vi R.P.D. vil prise
i det Sprog, han kender bedst.
/: I Danmarks skønne Vaar
han fylder syvti Aar,
men sidder her saa ungdomsfrisk
med sine gyldne Haar :/

Barndom
Melodi: Peder Skøt i Barndomsalder

Rasmus Peter født i Jylland
var som Barn en vreden Knægt,
følte han var født til Stormand
- bred og rund som al hans Slægt.
Men hans Fa'er var jovial
- Drengen Skoma'er være skal.

Rasmus Peter sled i Skolen,
lærte mange gode Ting.
Siden blev han sat paa Stolen,
lærte at ta'e Begtraads-Sting.
Sjælden var han rigtig glad,
mest han grinte, naar han fik Mad.

Ungdom
Melodi: Kolombusvisen

Sin Syl med Flid han brugte
og hamren lystigt svang,
han Pløkkerne maa fugte
for at flikke Dagen lang;
/: men al Ting Ende faar,
den sidste Pløk han slaar,
med Svendebrev i Lommen
Rasmus P. i Verden gaar. :/

Han tog sin Plads i Hæren,
han lærte Krigens Kunst,
han fægtede for Æren
- og for skønne Møers Gunst
/: Men mest han Pløkker slog
- Gevær i Hvil han tog
og sluttelig fra Hæren bort
med godt Humør han drog. :/

Se, Daugstrup havde Længsler
og store, fjerne Maal;
thi Skoma'erlivets Trængsler
gav ham tidt en bitter Skaal.
/: - Han drog til fjerne Strand
som hvervet Krigens Mand
til Forsvar for Vestindien
det lille danske Land. :/

Hvor Rom'en flød i Strømme
paa Danmarks skønne Øer,
vor Peter som i Drømme
favnet blev af sorte Møer.
/: - Han satte dybe Spor,
og den Gang bort han foer
der fandtes faderløse Børn,
som havde sorten Moer. :/

Han drog til fjerne Lande
som munter "let" Matros,
besejled varme Vande
og afmønstredes med Roes.
/: - Han var en Fandens Ka'l,
de Skjorten fra ham stjal,
men han kom hjem i Rosenlund
til lystigt Dansebal. :/

Manddom
Melodi: Naar jeg faar sidde i Stadens Raad

Daugstrup kom hjem til sit Fødeland,
- nu var han Mand
Her var just udbrudt den "røde" Brand,
trængtes til god Forstand.
Daugstrup tog sin Spanderem
og drog mod Fjenden frem.
Skomagersvende med Larm og Gny
samledes i vor By.

Daugstrup var helten, som rask gik paa
- han var en Mand.
Strejkerne kom, de store og smaa,
her blev for Alvor Brand.
Heegaards Værksted lukket i,
hver Svend fik Dagen fri,
snart i Kaschotten en Del fik Plads
- Peter var vel til Pas.

Daugstrup fik Sæde i Stadens Raad
- da blev han glad.
Myndigt han styrede Byens Baad,
hævede Næven flad.
Hospitaler bygged han,
han var de Syges Mand.
- Selv fik han også lidt Podagra,
hvor mon han fik den fra?

Nu har han naaet de syvti Aar
- og dog er det Vaar.
Stadig han bærer sit gyldne Haar,
Livskunsten han forstaar.
Nu som Statens Embedsmand
med "Lodderne" han kan
leve antag'lig en tred've Aar.
- stadig med gyldne Haar.

70 Aar
Melodi: Kolombusvisen

Se, det var Festens Vise
om mangen god Bedrift,
vi Daugstrup højt vil prise
og vi takker Aarhus Stift.
/: Paa hans halvfjerds Aaarsdag
skal han et hurra hae,
med Tak for al hans Virken og
- for propre Næveslag. :/

(skrevet af Thorvald Stauning)I Ungdommens Vaar
Mel.: Jeg synger om Kong Krisjan

Hil være Rasmus Peter,
som nu er fyldt 70,
men ung og glad iblandt os gaar,
han prises skal paa Vers.
Som Skommersvend engang
han sang sin Skommersang
og fløjted' hele Dagen lang,
mens Hammeren han svang!

For Skommersygekassen
i mange Aar han sled,
og Pengekassen som han selv
blev trivelig og fed.
Tlsidst han gik sin Vej
- - det passede ham ej,
ved Assistentens Kontrafej
han maatte ærgre sig.

For Afholdssagen slog han
saa mangen Gang et Slag,
hver Whisky-Sjus udrydded' han
saa tidt ved Nat og dag.
Han haded' Vrøvl og Snak;
thi Rasmus Peter drak,
saa alle andre sammen knak
og Bjørne hjemad trak.

Ret som i Ungdomsvaaren
han er i fuld Vigeur,
om han gaar hjem i Maaren,
er han ej en smule ør.
Saa fuld og fast jeg spaar:
det varer mange Aar,
før Rasmus Peter Daugstrup staar
paa Vestre Kirkegaard.

Ham elsked hver en kvinde,
hans Mod, hans Kæmpekraft,
hos Lykkens smaa Gudinde har
han nylig Lykke haft
Med "Lodder" nu han gaar,
hans Ur ej mere staar,
for Værket flinkt han smører, naar
han faar en lille Taar.

Saa smukt han deklamerer
ej om en Pølsepind;
jeg husker ham en Nat, han gav
én om et Pølseskind.
Det var et Drachmansk Digt
- hvor herligt lyder sligt.
Vi blev hældt ud, før Rasmus Peter
havde gjort sin Pligt.

Foruden Whisky-Sjusser
han "sorte Smaa" nok li'er,
og i Vestindien han holdt
nok lidt af sorte Pi'er.
Saa blev han ked af dem,
og vendte atter hjem,
de viste alt for meget frem -
han fandt, den var for slem.

Hil være Rasmus Peter,
som under Raadhustaarn
forvalter flinkt Moneter, har
ej Tid at gaa i Gaar'n.
For Rasmus Peter vi
nu glade stemmer i,
et Hurra, maaske hele 9,
for Daugstrup kan vi li'!

(Skrevet af Laur. Jensen, kasserer for Dansk Typografforbund)
Til toppen

Fotogalleri 1

Fotogalleri 2

Fotogalleri 4

Tilbage